5237 sayılı TCK madde 2 İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/9309

K. 2014/23898

T. 8.7.2014

• HIRSIZLIK ( Cezaî Sorumluluğu Bulunduğu Anlaşılan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sağlık Danışmanlık ve Eğitim Tedbirine Hükmolunamayacağı )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMASI ( Hırsızlık – Çocuk Hakkında Sağlık Danışmanlık ve Eğitim Tedbirine Hükmolunamayacağı )

• SAĞLIK DANIŞMANLIK EĞİTİM TEDBİRİ ( Hırsızlık – Çocuk Hakkında Sağlık Danışmanlık ve Eğitim Tedbirine Hükmolunmaması Gereği )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLALE TEŞEBBÜS ( Sanığın Olaydan Yaklaşık 2 Hafta Önce Aynı İşyerine Girdiği Savunması Gözetildiğinde Zincirleme Suç Kaidelerinin Uygulanmasının Hukuka Uygun Olduğu Ancak Netice Olarak Hapis Cezasının 2 Kez Uygulanacağının Gösterilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 sayılı TCK madde 2 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/21755

K. 2014/13367

T. 2.6.2014

• EŞİNİN OLUMSUZ TUTUM VE DAVRANIŞLARINI İSPATLAMA AMACIYLA FACEBOOK HESABINA GİRME ( Eşinin Sadakatinden Kuşkulanan Sanığın Katılana Ait Elektronik Posta Adresinin ve Bu Adresle Bağlantılı Facebook Hesabının İnternet Şifrelerini Kullanmak Suretiyle Bilişim Sistemindeki Katılana Özel Kısımlara Girerek Katılanın Haberleşme İçeriklerini Paylaşma – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal/Suçun Oluşmadığı )

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Eşinin Sadakatinden Kuşkulanan Sanığın Katılana Ait Elektronik Posta Adresinin ve Bu Adresle Bağlantılı Facebook Hesabının İnternet Şifrelerini Kullanmak Suretiyle Bilişim Sistemindeki Katılana Özel Kısımlara Girerek Katılanın Haberleşme İçeriklerini Paylaşma – Suçun Oluşmadığı )

• EŞİNİN FACEBOOK HESABINA GİREN SANIĞIN PAYLAŞIMLARI ( Facebook Hesabının İnternet Şifrelerini Kullanmak Suretiyle Bilişim Sistemindeki Katılana Özel Kısımlara Girerek Katılanın Haberleşme İçeriklerini Paylaşma – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal/Katılanın Olumsuz Tutum ve Davranışları Olduğunu İspatlama Amacını Taşıyan Eylemde Suçun Oluşmadığı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 sayılı TCK madde 1 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4011

K. 2014/340

T. 15.1.2014

• EŞYANIN GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN ÜLKEYE SOKULMASI ( Petrol Kaçakçılığı/İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi – Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması – Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması/ Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )

• KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eşyanın Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokulması Şeklinde İşlendiği/İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi – Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması/Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması – Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )

• ENERJİ PİYASASI KANUNU’NA MUHALEFET ( İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi/Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması – Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı/ Eşyanın Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokulması Halinde İşlenen Kaçakçılık Suçu Kapsamında Olduğu )

• ENERJİ PİYASASI DÜZENLERME KURUMUNUN DAVAYA KATILAMAMASI ( Kaçakçılık Suçu/Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı – Kurumun Davaya Katılamayacağından Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

İhtiyati tedbire itirazın reddi gerekçeli olmalı

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7982

K. 2013/6986

T. 11.11.2013

• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İtirazcı Müdahil Vekilinin Mahkemece Verilen Ek İhtiyati Tedbir Kararlarına İtirazı Ara Kararıyla Reddedildiği – Red Kararının Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Yargıtay’ca İncelenebilmesi Bakımından Gerekçe İçermesi Gerektiği )

• TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Davası – İtirazcı Müdahil Vekilinin Mahkemece Verilen Ek İhtiyati Tedbir Kararlarına İtirazı Ara Kararıyla Reddedildiği/Red Kararının Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Gerekçe İçermesi Gerektiği )

• RED KARARLARININ İÇERİĞİ ( Yasaya Uygun Biçimde Yazılması ve Yargıtay’ca İncelenebilmesi Bakımından Gerekçe İçermesi Gerektiği/Yasaya Açıkça Aykırı Red Kararının Açıklanan Nedenle Usulden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği – İflasın Ertelenmesi Davası )

6100/m.391,396

2004/m.179/b

ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin borca batık durumda olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin iflasının ertelenmesine ve gerekli ihtiyati tedbir kararlarının verilmesini talep etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 391. maddesi ihtiyati tedbire ilişkin kararların ne şekilde yazılacağını açıkça düzenlemiştir. İtirazcı müdahil vekilinin, mahkemece verilen ek ihtiyati tedbir kararlarına itirazı ara kararıyla reddedilmiştir. Red kararının yasaya uygun biçimde yazılması ve Yargıtay’ca incelenebilmesi bakımından gerekçe içermesi gerekir. Yasaya açıkça aykırı red kararının, açıklanan nedenle usulden bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Read the rest of this entry »

İflasın ertelenmesinde zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez, durur

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6980

K. 2014/444

T. 21.1.2014

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

• İFLASIN ERTELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği – Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği/Alacak Davası )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Alacak Davası/Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

818/m. 126/4, 355

2004/m. 179/b

Read the rest of this entry »

İhtiyati tedbirden önce gönderilen haciz ihbarnameleri geçerliliğini korur

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/36432

K. 2014/3088

T. 10.2.2014

• ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• İHBAR (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)

• İYİNİYETLİ ZİLYET (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbarın Yapılmamış Olması Sadece Bunları Borçluya ya da Havale Ettiği Bir Kimseye Teslim Eden İyiniyetli Zilyet Üçüncü Kişileri Sorumluluktan Kurtaracağı)

• HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Üçüncü Kişilerde Bulunan – Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• ŞİKAYET (Haciz İhbarnamelerinin Tedbir Kararından Önce Düzenlendiği Dolayısıyla Haciz Tarihinin de Tedbir Tarihinden Önce Olduğu Anlaşıldığından Şikayetin Reddi Gerekirken Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)

Read the rest of this entry »

İhtiyati tedbire itiraz davacıya tebliğ edilmeli

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/385

K. 2014/983

T. 13.2.2014

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılacağı/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İncelenerek Karar Verileceği )

• TARAFLARIN DİNLENİLMEK ÜZERE DAVET EDİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

6100/m. 394

2004/m. 179, 204

ÖZET : Dava iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

İtiraz üzerine incelemenin duruşmalı yapılması zorunlu olduğundan, müdahil vekilinin tedbire itiraz dilekçesi davacı vekiline tebliğ edilerek ve duruşma günü verilerek her iki tarafın dinlenmek üzere usulen davet edilmeleri, gelmeseler dahi itiraz sebeplerinin incelenerek karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: