Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/7246

K. 2014/9295

T. 30.6.2014

• ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği – Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Hukuki Durumun Takdir Edileceği )

• İFLASIN İSTENMESİ ŞARTLARI ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği – Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/ Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )

• İCRA DOSYASI BORÇLARININ PASİFE DAHİL EDİLMESİ ( Şirketin İflasının İstememe Suçu/Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği – Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Kesinleşmiş İcra Dosyasının Borçlarının da Pasife Dahil Edilerek Şirketin Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )

2004/m. 179, 345/a

6102/m. 376

6762/m. 324

ÖZET : Sermaye şirketlerinde idare ve temsil görevlendirilmiş kimselerin şirketin iflasını istememek suçundan sanığın beraatine karar verilmiştir.

Şikayet tarihi itibariyle şirketin aktif ve pasif durumu belirlenerek, şirketin iflasının istenmesi şartlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir. Borçlu şirkete ait ticari defterler, kayıtlar ve banka hesapları bulunduğu yerden temin edilerek, bunlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, kesinleşmiş icra takip dosyalarının borçları da pasife dahil edilerek, sonucuna göre hukuki durumunun takdiri gerekir.

DAVA : Sermaye şirketlerinde idare ve temsil görevlendirilmiş kimselerin şirketin iflasını istememek suçundan sanık H. N. T.’in beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C. Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nın 345/a maddesindeki suçun oluşabilmesi için, aynı Kanunun 179 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. ( 6762 Sayılı T.T.K.nın 324. ) maddesinde öngörülen koşullarda şikayet tarihi itibariyle şirketin aktif ve pasif durumu belirlenerek, sonucuna göre şirketin iflasının istenmesi şartlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği cihetle, öncelikle borçlu şirkete ait ticari defterler, kayıtlar ve banka hesapları bulunduğu yerden temin edilerek, bunlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, kesinleşmiş icra takip dosyalarının borçları da pasife dahil edilerek, sonucuna göre hukuki durumunun takdiri gerekirken, şikayet tarihi olan 9.7.2007 tarihi itibariyle mevcut durumu tespit etmeyen sadece 2006 ve 2007 yıllarına ait bilanço esas alınarak düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi isabetsiz olup,

SONUÇ : Temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden kabulüyle hükmün istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 30.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: