İflasın ertelenmesinde icra takibi yapılabilir

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/14727

K. 2014/17046

T. 11.6.2014

• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Takibin İptali Talebi – Anılan Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verildikten Sonra Alacaklı Tarafından Borçlular Aleyhinde İcra Takibi Başlatılmış İse de İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı )

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı/Her Türlü İcra Takibi İle Evvelce Başlamış Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği Anlaşıldığından Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.179

ÖZET : Dava, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı nedeniyle takibin iptali talebine ilişkindir. Anılan mahkemece ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra alacaklı tarafından borçlular aleyhinde icra takibi başlatılmış ise de; ihtiyati tedbir kararında, icra takibi yapılmamasına veya yapılacak takiplerin iptaline şeklinde bir hüküm mevcut olmayıp, her türlü icra takibi ile evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından mahkemece, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olmuştur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlular hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü takipte borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı nedeniyle takibin iptalini talep etmiş; mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

Bakırköy 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/220 E. ve 02.06.2013 tarihli celse ara kararının 9. maddesinde; “…davacılar hakkında İİK’nun 179/b maddesi gereğince, 6183 dayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere her türlü icra takibi ile evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına” yönelik tedbir ara kararı verildiği, takibin ise tedbir kararından sonra 06.08.2013 tarihinde başlatıldığı anlaşılmıştır.

Anılan mahkemece ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra alacaklı tarafından borçlular aleyhinde icra takibi başlatılmış ise de; ihtiyati tedbir kararında, icra takibi yapılmamasına veya yapılacak takiplerin iptaline şeklinde bir hüküm mevcut olmayıp, her türlü icra takibi ile evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından mahkemece, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile İstanbul 18. İcra Müdürlüğü 16.01.2014 tarih 2013/ 1354 E., 2014/26 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1. paragrafında yer alan “iptaline” sözcüğünün silinerek karar metninden çıkartılmasına, yerine “durdurulmasına” sözcüğünün yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: