2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/385

K. 2014/983

T. 13.2.2014

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılacağı/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İncelenerek Karar Verileceği )

• TARAFLARIN DİNLENİLMEK ÜZERE DAVET EDİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

6100/m. 394

2004/m. 179, 204

ÖZET : Dava iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

İtiraz üzerine incelemenin duruşmalı yapılması zorunlu olduğundan, müdahil vekilinin tedbire itiraz dilekçesi davacı vekiline tebliğ edilerek ve duruşma günü verilerek her iki tarafın dinlenmek üzere usulen davet edilmeleri, gelmeseler dahi itiraz sebeplerinin incelenerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı yanca açılan iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin borca batık olduğunu, iyileştirme projesi kapsamında şirketin durumunun düzelmesinin mümkün bulunduğunu, alacaklılar tarafından yapılacak icra takibi, haciz ve muhafaza işlemlerinin şirketin faaliyetini zorlaştıracağını, şirketin faaliyetini devam ettirememesi durumunda alacaklıların da zarara uğrayacağını ileri sürerek, iflasın ertelenmesini ve alacaklılar tarafından yapılması muhtemel işlemlerin tedbiren durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; 15.11.2013 tarihli ara kararı ile, tedbir talebinin kısmen kabulüne, İ.İ.K.nın 179/b maddesi gereğince İ.İ.K.nın 206/1. maddesinde yazılı alacaklara dair olanlar hariç olmak üzere H.M.K.nın 389. ve İ.İ.K.nın 179/a ve b maddeleri göz önünde bulundurularak, 6183 Sayılı Kanun gereği yapılan icra takipleri dahil olmak üzere, başlatılmış ve başlatılacak olan tüm icra takip, haciz ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına, dava sonuçlanıncaya kadar taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar sebebiyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılmış veya başlatılacak takipler dahil olmak üzere muhafaza ve satış işlemlerinin durdurulmasına, muhafaza altına alınmış tüm mallar üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla davacı şirket yetkililerine teslimine, davacı şirket adına kayıtlı bulunan tüm gayrimenkuller ve araçlar üzerine tedbir konulmasına, davacı şirkete ait iş makinaları ve üretim araçları, şirket merkez ve şubelerinde bulunan tüm demirbaşların devir ve temlikinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Müdahil Ziraat Bankası A.Ş.’nin, tedbir kararına itirazı üzerine, mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 22.11.2013 tarihli ara kararı ile, iflasın ertelenmesi davasının sonucundan beklenen faydanın sağlanması için maddi hukuka sirayet etmeyecek şekilde karar verildiği, takip ve diğer işlemlerin devamı durumunda şirketin mali durumunun düzelmesinin imkansız hale gelme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir.

Karar, müdahil Ziraat Bankası A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1- ) H.M.K.nın 394/4. maddesinde, tedbir kararına itiraz üzerine mahkemenin ilgilileri dinlemek üzere davet edeceği, gelmedikleri takdirde dosya üzerinde inceleme yaparak kararını vereceği belirtilmiş olup, itiraz üzerine incelemenin duruşmalı yapılması zorunlu olduğundan, mahkemece öncelikle, müdahil vekilinin tedbire itiraz dilekçesi davacı vekiline tebliğ edilerek ve duruşma günü verilerek her iki tarafın dinlenmek üzere usulen davet edilmeleri, gelmeseler dahi itiraz sebeplerinin incelenmesi, duruşma sonunda kısa karar verilmesi ve sonrasında gerekçeli karar yazılması gerekir.

Bu durumda, taraflar davet edilmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, yazılı şekilde karar verilmiş olup, anılan usule uyulmamış olması sebebiyle hükmün bozulması gerekmiştir.

2- ) Bozma nedenine göre, tedbire itiraz eden müdahil vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün, müdahil Ziraat Bankası yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: