2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/9056

K. 2014/10183

T. 22.9.2014

• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Kiralananın Tahliyesi ve İcra İnkar Tazminatı Tahsili – İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip ve Yapılamacağı/Davanın Reddi Gerektiği )

• İCRA TAKİBİ YAPILMAMASI YÖNÜNDE TEDBİR KARARI ( Davalı Hakkında İcra Takibinin Tedbir Kararından Sonra Başlatıldığının Anlaşıldığı – İflasın Ertelenmesi/İtirazın İptali veya İtirazın Kaldırılması Yönündeki Taleplerin Reddine Karar Verileceği )

• İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Davalı Şirketin İflasın Ertelenmesi İçin Açtığı Davada Tedbir Kararı Verilerek Hakkında Yapılmış ve Yapılacak İcra Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildiği – Tedbir Kararından Sonra Davalı Hakkında İcra Takibinin Başlatılmış Olduğundan Davanın Reddi Gereği )

Read the rest of this entry »

İyileştirme projesinde nesnel ve gerçekçi kaynaklar ve önlemler gösterilmelidir

İyileştirme projesi ciddi ve inandırıcı olmalıdır

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/531

K. 2014/4741

T. 20.6.2014

• ŞİRKET İFLASININ BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİ DAVASI ( Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olması Gereği – Davacı Şirketin Öngördüğü Hedeflere Zirai İşlerde %20-30 Gibi Ulaşabildiği/2011 Kar Öngörüsünü Gerçekleştiremediği/2012 Yılını Zarar ile Kapattığı )

• ŞİRKETİN ÖNGÖRDÜĞÜ PROJENİN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI ( Üçücü Kişilerin Bir Kısım Borçları Ödemiş Olmasının Kural Olarak Blançonun Pasiflerinde Değişiklik Oluşturmayacağı – Ayrıca Alacaklılar Arasında Eşitliğin Bozulacağının Gözetilmesi Gereği )

• ALACAKLILARIN ARASINDAKİ EŞİTLİĞİN BOZULMASI ( Şirketin Bir Kısım Borçlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Ödenmesine Rağmen Şirketin İyileştime Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı Özelliğini Değiştirmeceği – Borcun Azalması Durumu Bulunmadığı )

• ŞİRKET BORCUNUN AZALMADIĞI ( Üçüncü Kişilerin Şirket Borcunun Bir Kısmını Ödemesinin Şirket Blançosunun Pasiflerinde Bir Değişikliğe Yol Açmayacağının Gözetilmesi Gereği – Şirketin Borca Batık Olduğu/Projenin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığının Kabulü )

• ŞİRKETİN HEDEFLERİNE ULAŞAMADIĞI ( 2011 Yılı Kar Öngörüsünü Gerçekleştiremediği – 2012 Yılını Zararla Kapadığı/İflasın Ertelenmesi/Şirketin Borca Batık Olduğunun Kabulü/Mali Durumun Islahının İmkan Dahilinde Bulunmadığı/İyileştirme Projesi )

Read the rest of this entry »

İflasın ertelenmesinde icra takibi yapılabilir

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/14727

K. 2014/17046

T. 11.6.2014

• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Takibin İptali Talebi – Anılan Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verildikten Sonra Alacaklı Tarafından Borçlular Aleyhinde İcra Takibi Başlatılmış İse de İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı )

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – İhtiyati Tedbir Kararında İcra Takibi Yapılmamasına veya Yapılacak Takiplerin İptaline Şeklinde Bir Hüküm Mevcut Olmadığı/Her Türlü İcra Takibi İle Evvelce Başlamış Takiplerin Durdurulmasına Karar Verildiği Anlaşıldığından Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – Mahkemece Alacaklı Tarafından Başlatılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )

Read the rest of this entry »

6102 Sayılı TTK madde 377 İçtihat

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2521

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2521

K. 2012/5424

T. 18.6.2012

• ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler – İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )

• İFLAS İSTEMEME ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimseler – İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )

• SERMAYE ŞİRKETLERİ ( İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu – İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAĞI ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu – İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Karar Verileceği )

• İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu – İflasa Karar Verme Yetkisinin Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Oluşu )

Read the rest of this entry »

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/385

K. 2014/983

T. 13.2.2014

• İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İtiraz Üzerine İncelemenin Duruşmalı Yapılacağı/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İncelenerek Karar Verileceği )

• TARAFLARIN DİNLENİLMEK ÜZERE DAVET EDİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması/Tedbire İtiraz Dilekçesinin Davacı Vekiline Tebliğ Edilerek Duruşma Günü Verileceği – Tarafların Dinlenilmek Üzere Davet Edileceği/Gelmeseler Dahi İtiraz Sebeplerinin İnceleneceği )

Read the rest of this entry »

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/36432

K. 2014/3088

T. 10.2.2014

• ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• İHBAR (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)

• İYİNİYETLİ ZİLYET (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbarın Yapılmamış Olması Sadece Bunları Borçluya ya da Havale Ettiği Bir Kimseye Teslim Eden İyiniyetli Zilyet Üçüncü Kişileri Sorumluluktan Kurtaracağı)

• HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Üçüncü Kişilerde Bulunan – Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• ŞİKAYET (Haciz İhbarnamelerinin Tedbir Kararından Önce Düzenlendiği Dolayısıyla Haciz Tarihinin de Tedbir Tarihinden Önce Olduğu Anlaşıldığından Şikayetin Reddi Gerekirken Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)

Read the rest of this entry »

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/35767

K. 2014/2239

T. 29.1.2014

• TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Açılan İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Evvelce Başlamış veya Başlatılacak Takiplerin Duracağı – Takibin Durdurulmasına Yönelik Şikayetin Kabulünün Doğru Olduğu )

• HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Reddi Gerektiği )

• İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediği Sürece İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen Tedbir Kararının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği – Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )

• İHTİYATİ HACİZ ( Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı – Takibin Durdurulması ve Hacizlerin Kaldırılması İstemi )

Read the rest of this entry »

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6980

K. 2014/444

T. 21.1.2014

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

• İFLASIN ERTELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği – Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği/Alacak Davası )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Alacak Davası/Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

6102 Sayılı TTK madde 377 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4820

K. 2012/1576

T. 1.3.2012

• İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Rayiç Tespiti Yapılmaması ve Sadece Kasa ve Banka Kayıtlarından Hareketle Denetime Elverişli Olmayan Belirlemeler Yapıldığı – Dosyaya Muhasebe ve İşletme Tekniği Açısından Nitelikli Hiçbir Veri Konulmamasının İsabetsiz Olduğu )

• ERTELEME SÜRESİ ( İflasın Ertelenmesi İstemi – Erteleme Süresi Beş Yıl İle Sınırlandırıldığı Düşünüldüğünde Tedbirlerle Sağlanan Sonuç Yargıtay İncelemesinin Yapıldığı Tarih İtibariyle Bu Süre Dolduğu/Erteleme Kararı Kesinleşmeden Ertelemenin Uzatılmasına da Karar Verilemeyeceği )

• RAYİÇ TESPİTİ YAPILMAMASI ( Sadece Kasa ve Banka Kayıtlarından Hareketle Denetime Elverişli Olmayan Belirlemeler Yapıldığı/Dosyaya Muhasebe ve İşletme Tekniği Açısından Nitelikli Hiçbir Veri Konulmamasının İsabetsiz Olduğu – İflasın Ertelenmesi İstemi )

• ERTELEMENİN UZATILMASI ( Erteleme Kararı Kesinleşmeden Ertelemenin Uzatılmasına da Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

6102 Sayılı TTK madde 376 İçtihat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/167

K. 2014/4183

T. 30.5.2014

• İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI İSTEMİ ( Davacı Şirketlerin Borca Batıklığı ve Sunduğu İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı – Mahkemece Mevcut Duruma Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• ADLİ TATİLDE SÜRELER ( İflasın Ertelenmesi İstemleri Basit Usule Tâbi Olup Süreler Adli Tatilde İşlemeye Devam Edeceğinden Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )

• TEMYİZ SÜRESİ ( İflâsın Ertelenmesi Talebi Hakkında Verilen Hükmü Temyiz Eden Bankanın Temyiz Dilekçesinin 2004 S. İİK’nun 164. Md. Hükmünde Öngörülen On Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Verildiği – Adli Tatilde İşlemeye Devam Edeceğinden Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )

• BORCA BATIKLIK ( Tespitinde Dikkate Alınacak Rayiç Değerlemesinin Alacaklıların Hukuki Durumunu da Etkileyeceği ve İflas Ertelemesinin Uzatılması Noktasında Yasal Bir Unsuru İfade Etmesi Noktasında İhtiyatlılık Prensibinin Uygulanması Bakımından Özenle Uygulanması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflas Ertelemede Uzatma Taleplerinde Alınacak Bilirkişi Raporlarında Erteleme Sürecindeki Gelişmelerin de Dikkate Alınması Gerektiği – Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Gerek Rayiçlerin Belirlenmesi ve Gerek Buna Bağlı Olarak Borca Batıklığın Tespiti Doyurucu Biçimde Yapılmadığı )

• İHTİYATLILIK PRENSİBİ ( Borca Batık Olmayan Bir Şirket İçin Kabul Edilebilecek İhtiyat Sınırlarıyla Varlıkları Borçlarını Karşılamadığı İddiasıyla İflas Ertelemeye Karar Verilmesini İsteyen Bir Şirket Bakımından Kabul Edilebilecek İhtiyat Sınırlarının Aynı Olmaması Toleranslar ve İhtimallerin Ayrıca Değerlendirilmesi Gerektiği )

• İYİLEŞTİRME PROJESİ ( Ciddilik ve İnandırıcılık Noktasında Libyada Yapılacak Üretime Odaklı Olduğu Anlaşılan Projenin Libyada Yaşanan Olaylar Nedeniyle Uygulanabilir Olmadığı Özellikle Davacının Bu Olumsuzluğu Düzelmesi Bakımından Bir Etkisinin Olamayacağı – İflas Ertelemenin Uzatılması )

• VARLIK VE BORÇ DENGESİ ( İflas Ertelemenin Uzatılması İstemi – Taşınmaz Satışı İle Borç Ödenmesinin Teknik Olarak Varlık Borç Dengesini Değiştirecek Nitelikte Olmadığı/Alınan Raporlarda Ortaya Konulan Varlık Borç Dengesinin de Uyumlu Olmadığı )

• MÜDAHİLLERİN İFLASIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ BEYANLARI ( Soyut Beyanlarının Hükme Esas Alınamayacağı – Şu Kadar Ki Alacaklıların 6102 S. TTK’nun 376. Md. Hükmünde Gösterildiği Şekilde Sırada Sona Geçmeyi Kabul Ederek Davacının İflas Halinden Kurtulmasını Sağlayabileceği/Ancak Dosyada Buna Yönelik Bir Taahhüde Rastlanmadığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: