Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4119

K. 2013/4115

T. 22.4.2013

• ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği – Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )

• SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKET İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )

• ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİT EDİLECEĞİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememeleri Suçu – Öncelikle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği )

2004/m.179

6102/m.376

6762/m.324

6100/m.266

ÖZET : Sermaye şirketlerinde idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerin şirketin iflasını istememeleri suçundan beraate karar verilmiştir. Sanıklara isnat edilen suçun oluşup oluşmadığının anlaşılabilmesi için, İİK’nun 179. ve 6102 sayılı TTK’nun 376. maddesinde öngörülen koşullarda şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenmesini müteakip şirketin iflasının istenmesinin gerekip gerekmediğinin tespiti gerekmektedir. Şikayet tarihi itibariyle atılı suçun işlenip işlenmediği konusunda borçlu şirkete ait ticari defterler, bilançolar ve banka hesapları üzerinde birlikte bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekir.

DAVA : Sermaye şirketlerinde idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerin şirketin iflasını istememeleri suçundan sanıklar Z.Ş’nin beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

KARAR : Sanıklara isnat edilen suçun oluşup oluşmadığının anlaşılabilmesi için öncelikle, İİK’nun 179. ve 6102 sayılı TTK’nun 376. ( 6762 sayılı TTK’nun 324. ) maddesinde öngörülen koşullarda şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenmesini müteakip şirketin iflasının istenmesinin gerekip gerekmediğinin tespiti gerekmektedir. Mahkemece şikayet tarihi itibariyle atılı suçun işlenip işlenmediği konusunda borçlu şirkete ait ticari defterler, bilançolar ve banka hesapları üzerinde birlikte bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, şikayet tarihinden çok öncesine ait 2005 yılı öncesi itibari ile mevcut durumu belirleyen bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi,

Kabule göre de; Dairemizin 14.03.2011 tarih ve 2010/8222 esas ve 2011/1268 karar sayılı bozma kararına uyulduğu halde 01.12.2009 havale tarihli bilirkişi raporunda ismi bulunan muhasebeci İ.K. yerine K.P. isimli şahsa yemin verilmesi,

SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 22.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: