Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4119

K. 2013/4115

T. 22.4.2013

• ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği – Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )

• SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKET İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )

• ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİT EDİLECEĞİ ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememeleri Suçu – Öncelikle Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirleneceği )

Read the rest of this entry »

Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1010

K. 2013/2910

T. 2.4.2013

• BORÇLU ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Sermaye Şirketlerinde İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin – Ticaret Sicili Müdürlüğü Yazısında Borçlu Şirketin İki Yetkilisinin Münferit Temsile Görevlendirilmiş Olduğu )

• CEZAİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ ( Şiketin Münferit Yetkilisinden Hangisinin Suçu İşlemiş Olduğunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği – Fiilin Birlikte İşlenip İşlenmediğinin Mahkemece Araştırılması Gereği )

• ŞİRKETİN İFLASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Şirketin Banka Kayıtları ve Ticari Defterleri Üzerinde İnceleme Yapılacağı – Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Şirketin Aktif ve Pasiflerinin Belirlenmesi Gerektiği )

• TEMSİL YETKİSİNİN PAYLAŞIMI ( Şirketin İki Münferit Yetkilisinden Suçun Oluşumunda Hangisinin Etkin Olduğu Ağırlık ve Sınırlarının Belirleneceği – Sanıkların Hukuki Durumunun Tespiti Gereği/Borçlu Şirketin İFlasını İstemem Suçu )

• ŞİRKETİN AKTİF VE PASİFLERİNİN BELİRLENMESİ ( Şirketin Gerçekten İflasının Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edileceği – Borçlu Şirketin Ticari Defterleri ve Bilançolarının İnceleneceği/Banka Hesaplarının Dava Dosyasına Getirtileceği )

Read the rest of this entry »

Mülga 6762 sayılı TTK madde 324 İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/426

K. 2013/1112

T. 19.2.2013

• ŞİRKETİN İFLASINI BİLDİRMEME SUÇU ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenmesini Müteakip Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Saptanması Gerektiği – Yetersiz ve Denetime Elverişsiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• İFLASIN İSTENME KOŞULLARI ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları İle Borçlu Şirket Hakkındaki Tüm Kesinleşmiş İcra Takip Dosyalarındaki Borç Miktarları da Dikkate Alınarak Birlikte Bilirkişi İncelemesine Tabi Tutulduktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği – Şirketin İflasını Bildirmeme )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/12-237

K. 2014/407

T. 30.9.2014

• TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU ( İlk Geçiş Hakkı Bulunan ve Yaya Geçidini Kullanarak Girmiş Olduğu Yolda Maruz Kalınan Trafik Kazasında Vefat Eden Yayanın Hatalı Tutum ve Davranışı Bulunmadığı – Araç Şoförünün İse Tam Kusurlu Olduğu/Trafik Kazası Sonucu Ölüm )

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sanık Müdafiin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Yönündeki Talebi Karşısında Mahkemece Hükmolunan 5 Yıl Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilip Çevrilmeyeceği Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )

• SANIK HAKKINDA VERİLEN BEŞ YIL HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )

• TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ ( Türk Ceza Kanunun Genel Hükümlerinin Sadece İlgili Suça Uyan Kısımların Nazara Alınması Gereği – Taksirli Suçlar Açısından “Failin Güttüğü Amaç ve Saik” Ölçütünin Uygulanamayacağının Kabulü )

• SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ÖLÇÜTÜ ( Taksirli Suçlar Açısından Uygulanacağı – Taksirle Ölüme Neden Olan Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Yerel Mahkemece “Sanığın Güttüğü Amaç ve Saiki” İfadesine Yer Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Kabulü )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

,T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/10882

K. 2014/11377

T. 9.9.2014

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı – Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOĞAN MADDİ ZARARLARIN TAZMİNİ ( İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl Ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan – Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• ZAMANAŞIMI ( Motorlu Araç Kazalarından Doğan Maddi Zararların Tazminine İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/22950

K. 2014/17021

T. 11.7.2014

• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Taksirle Öldürme )

• SORUŞTURMA AŞAMASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Taksirle Öldürme )

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Birden Fazla Kişinin Ölmesine ve Yaralanmasına Sebep Olduğu – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Birden Fazla Kişinin Ölmesine ve Yaralanmasına Sebep Olduğu – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• KATILANLAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAYİN EDİLMEMESİ ( Taksirle Öldürme – Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Katılanların Lehine Ücret Tayin Edileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 83 İçtihat

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20595

K. 2013/23101

T. 4.6.2013

• YARALAMA SUÇU ( Sanığın Eşinin Suç Tarihinden Bir Gün Önce Katılan Tarafından Darp Edildiği – Eldeki Davada Sanıklar Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Ayrıca Sanıklar Hakkındaki Cezada Hesaplama Hatası Bulunduğu )

• SANIĞIN EŞİNİN KATILAN TARAFINDAN DARP EDİLMESİ ( Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği – Yaralama Suçu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Hakaret Suçundan Kurulan Hükümde Hapis Cezasının Zincirleme Suç Sebebiyle 1/4 Oranında Arttırılmasında Uygulanan Kanun Maddesinin Hükümde Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu – Sanığın Hak Yoksunluğu Kararında da Hata Bulunduğu )

• SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİ ( Yerel Mahkemece Hesap Hatası Yapılmasının Bozma Nedeni Olduğunun Kabulü )

• HAK YOKSUNLUĞU KARARI ( Sanığın Mahkum Olduğu Hapis Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar, Velayet, Vesayet Ve Kayyımlığa Ait Yetkileri Kendi Alt Soyu Üzerinde Kullanmaktan, Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 83 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24745

K. 2013/15126

T. 4.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (Sanığın Seyir Esnasında Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Çarpıp Kaçtığı – Bu Suçun Oluşma Olasılığı Bulunduğundan Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)

• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (Olayda Sanığın Eyleminin İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunu Oluşturma Olasılığı Bulunduğundan Yargılama Yapma ve Delil Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu)

• YAYAYA ÇARPIP KAÇMA (Tanığın Yayayı Tesadüfen Bularak Hastaneye Kaldırdığı Fakat Tedaviye Yanıt Vermeyerek Öldüğü – Sanığın Paniklediği İçin Olay Yerinden Kaçtığını Beyan Ettiği/İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunun Oluşabileceği)

• YAYANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA (Yayaya Çarpıp Kaçıldığı/ sonrasında Yayanın Tedaviye Yanıt Vermeyerek Öldüğü – Eylemin İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunu Oluşturma Olasılığı Bulunduğu/Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği)

Read the rest of this entry »

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/11-645

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/11-645

K. 2014/482

T. 4.11.2014

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı Süresi – Sanığa Atılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna 213 Sayılı Kanunun 359/A-2 Md.sinde 18 Aydan 3 Seneye Kadar Hapis Cezası Öngörülmüş Olup 765 S. Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu – 765 Sayılı Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu – Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgunun Yapıldığı ve Eylemin Daha Fazla Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu Oluşturma İhtimalinin Bulunmadığı Olayda 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolmuş Bulunduğundan Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )

• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Dava Zamanaşımı Süresi – 765 S. Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu/Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgunun Yapıldığı ve Eylemin Daha Fazla Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu Oluşturma İhtimalinin Bulunmadığı Olayda 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolmuş Bulunduğu )

Read the rest of this entry »

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/11-1512

K. 2014/366

T. 11.7.2014

• SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü Gereği )

• MUHTEVİYATI İTİBARİ İLE YANILTICI BELGE KULLANMAK ( Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığı – İddianamede Unsurları Belirtilen Fiilin Nitelendirilmesi Sonucu Hüküm Kurulabileceği )

• VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜTALAASI ( Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığı – Mahkemenin İddianamede Unsurları Belirtilen Fiilin Nitelendirilmesini Serbestçe Yapabileceği )

• İDDİANAMEDE SUÇUN UNSURLARININ GÖSTERİLMESİ ( İddianamede Unsurları Belirtilen Fiilin Nitelendirilmesi Sonucu Hüküm Kurulabileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığı )

• FİİLİN NİTELENDİRİLMESİ ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü Gereği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: