Denetimli serbestlik, İİK 105/A

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı

MADDE 105/A – (Ek : 6291 – 5.4.2012 / m.1)(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, (Değişik ibare : 6462 – 25.4.2013 / m.1/65-b) “engellilik”, veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler,

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.

(4) (Değişik : 6545 – 18.6.2014 / m.80) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.

(6) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.

(7) Hükümlü hakkında;

a) (…) Madde 105/A’nın (7) numaralı fıkrasının a bendi, Anayasa Mahkemesi’nin 23.5.2014 tarih ve 29008 sayılı R.G.’de yayımlanan, 9.4.2014 T., 2014/14 E. ve 2014/77 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

b)(…) Madde 105/A’nın (7) numaralı fıkrasının b bendi, Anayasa Mahkemesi’nin 9.1.2014 tarih ve 28877 sayılı R.G.’de yayımlanan, 26.12.2013 T., 2013/133 E. ve 2013/169 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

c)(…) Madde 105/A’nın (7) numaralı fıkrasının c bendi, Anayasa Mahkemesi’nin 9.1.2014 tarih ve 28877 sayılı R.G.’de yayımlanan, 26.12.2013 T., 2013/133 E. ve 2013/169 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(…) Madde 105/A’nın (7) numaralı fıkrasının son paragrafının birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi’nin 23.5.2014 tarih ve 29008 sayılı R.G.’de yayımlanan, 9.4.2014 T., 2014/14 E. ve 2014/77 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (…) Madde 105/A’nın (7) numaralı fıkrasının son paragrafının ikinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi’nin 23.5.2014 tarih ve 29008 sayılı R.G.’de yayımlanan, 9.4.2014 T., 2014/14 E. ve 2014/77 K. sayılı Kararıile iptal edilmiştir.

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.

(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

denetimli serbestlik

105/A maddesi ile ilişkili geçici maddeler

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek : 6411 – 24.1.2013 / m.13) (1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek : 6459 – 11.4.2013 / m.25) 7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi hakkında, mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz.

İhtiyati haczin kaldırılması

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

MADDE 266 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.106) Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

ihtiyati haciz

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/13706

K. 2013/32169

T. 9.12.2013

• İHTİYATİ HACZE İTİRAZ (Teminat Karşılığında Kaldırılmasına Yönelik Olduğundan ve Takibe Başlanmasından Sonra İleri Sürüldüğünden Uyuşmazlığın Çözümlenmesi İçin Dosyanın Yetkili ve Görevli İcra Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)

• İHTİYATİ HACİZ (Teminat Karşılığı Kaldırılması İstemi – Takibe Başlanmasından Sonra İleri Sürüldüğünden Yetkili ve Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)

• İHTİYATİ HACZİN TEMİNAT KARŞILIĞI KALDIRILMASI (Takibe Başlanmasından Sonra İleri Sürüldüğü – Uyuşmazlığın Çözümlenmesi İçin Dosyanın Yetkili ve Görevli İcra Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)

• GÖREV (İtiraz İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılmasına Yönelik Olduğundan ve Takibe Başlanmasından Sonra İleri Sürüldüğünden Yetkili ve Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu)

2004/m.266

ÖZET : Dava, icra takibi aşamasında, icra dosyasına teminat koyulduğu belirtilerek ihtiyati haczin kaldırılması istemine ilişkindir. İtiraz İİK.’un 266. maddesinde yazılı olan ihtiyati haczin teminat karşılığında kaldırılmasına yönelik olduğundan ve takibe başlanmasından sonra ileri sürüldüğünden, yetkili ve görevli mahkeme anılan madde uyarınca İcra Mahkemesi’dir. Mahkemece itirazın kaldırılmasına yönelik uyuşmazlığı çözümlenmesi için dosyanın yetkili ve görevli İcra Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: