5237 Sayılı TCK Madde 227 Fuhuş İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/14-1392

K. 2013/274

T. 28.5.2013

• FUHUŞ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluşacağı )

• MAĞDUR SAYISINCA SUÇ OLUŞMASI ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

• FUHUŞ İÇİN YER TEMİN ETMEK ( Sanığın Sahibi Olduğu Otelde Mağdurlara Fuhuş İçin Yer Temin Ettiği – Mağdur Sayısınca Suç Oluştuğunun Gözetileceği )

5237/m.227

ÖZET : Fuhuş suçunda; sanığın, sahibi olduğu otelde dokuz adet mağdura fuhuş için yer temin etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylem nedeniyle fuhuş suçundan cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmünün Özel Dairece, ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, eylemin mağdur sayısınca suç oluşturduğundan bahisle bozulması hukuka uygundur.

DAVA : Fuhuş suçundan sanık N.’in 5237 sayılı TCK’nun 227/2, 43/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 15.000 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesince verilen 25.09.2007 gün ve 155-172 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 18.04.2012 gün ve 5297-4531 sayı ile;

“… Fuhuş suçunun mağdur sayısınca oluşacağı, ayrıca bu suçun niteliği itibarıyla teselsülü de kapsadığı gözetilmeden, mağdur sayısınca hüküm kurulması yerine, tek hüküm kurularak zincirleme suç hükümlerinin uygulanması…”,

İsabetsizliğinden, ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla bozulmasına karar verilmiştir.

Fuhuş suçunun mağdur sayısınca oluşağı yönündeki Özel Daire görüşüne ilişkin herhangi bir itirazı bulunmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 29.05.2012 gün ve 15493 sayı ile; aleyhe temyiz bulunmadığından bahisle hükmün eleştirilerek onanması gerektiği düşüncesiyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesince 17.10.2012 gün ve 11840-10128 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR: Fuhuş için yer temin etme suçunun mağdur sayısınca oluşacağı konusunda Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında uyuşmazlık bulunmamakta olup, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; aleyhe temyiz bulunmayan davada, fuhuş suçundan sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yerel mahkeme hükmünün Özel Daire tarafından eylemin mağdur sayısınca suç oluşturacağından bahisle bozulmasına mı, yoksa bu husus eleştiri konusu yapılarak onanmasına mı karar verileceğinin belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

İncelenen dosya içeriğinden;

Otel sahibi olan sanığın, dokuz mağdura fuhuş için yer temin etmek suçundan zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle 5237 sayılı TCK’nun 227/2, 43/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 15.000 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, hükmolunan sonuç hapis cezasının iki yılın üzerinde olması nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5237 sayılı TCK’nun 51. maddesinde düzenlenmiş olan erteleme hükümlerinin uygulanma imkanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Fuhuş için yer temin etme suçunun mağdur sayısınca oluşacağının kabulü halinde, 5237 sayılı TCK’nun 43. maddesi ile uygulama yapılmayacağından, sanık hakkında her bir mağdur için ayrı ayrı TCK’nun 227/2, 62 ve 52/2. maddeleri uygulanarak alt sınırdan hüküm kurulması durumunda sonuç ceza 1 yıl 8 ay hapis ve 12.000 Lira adli para cezası olacaktır. Hükmolunacak sonuç hapis cezasının iki yılın altında olması nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5237 sayılı TCK’nun 51. maddesinde düzenlenmiş olan erteleme hükümlerinin uygulanma ihtimali oluştuğundan, sanık lehine oluşan bu yeni durumun yerel mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın, sahibi olduğu otelde dokuz adet mağdura fuhuş için yer temin etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylem nedeniyle fuhuş suçundan TCK’nun 227/2, 43/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 15.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmünün Özel Dairece, ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, eylemin mağdur sayısınca suç oluşturduğundan bahisle bozulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,

2-Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 28.05.2013 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: