Tasarı ile cinsel suçlarda yapılan değişiklikler

TCK 102. Maddede yeni tasarı ile yapılan değişiklikler

TCK 102. Maddenin Mevcut Hali

Cinsel Saldırı

cinsel

MADDE 102 – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Maddenin tasarıdaki hali

Cinsel  Saldırı

MADDE 102 – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda,  oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların zorunlu olarak bir arada yaşamak zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Yeni düzenleme ile getirilen yenilikler

102 inci maddenin mevcut halinde 1 inci fıkradaki ceza iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ikenyeni düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırıldı ve 5 yıldan on yıla kadar hapis cezası oldu.

Cinsel saldırı suçunun ani hareketle işlenmesi

Fıkraya “Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.” cümlesi eklendi. Bu yeni düzenleme ile cinsel saldırı suçuna yeni bir suç türü eklenmiş oldu. Cinsel saldırıyıani bir hareketle gerçekleştirme suçu.

20 yıl hapis cezası

İkinci fıkradaki cezada yeni bir düzenleme yapıldı.  Fıkranın mevcut halinde ceza yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezası iken yeni düzenlemede “oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” denilerek cezanın asgari haddi yedi yıldan oniki yıla çıkarılırken cezanın üst sınırı hakimin takdirine bırakıldı. Bu düzenlemeden anlaşılan hakimin takdir edeceği en az ceza oniki yıl, üst sınır ise süreli hapis cezalarının üst sınırı olan 20 yıl olarak uygulanabilecektir.

3. fıkranın kapsamı genişletildi

3 inci fıkranın kapsamı genişletildi. Mevcut fıkranı 3/C maddesinde “ Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,” denilirken yeni düzenleme ile  “Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,”  şeklinde kapsam genişletildi. Yeni düzenleme ile üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen, evlatlık suçun kapsamına alındı.

 Ensest ilişkiye 30 yıl hapis

Ensest ilişkinin 102/2 şeklinde gerçekleşmesi halinde teorik olarak ceza 30 yıl olacaktır.

Mevcut 103 . madde

Çocukların Cinsel İstismarı

MADDE 103 – (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

Anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik 3. fıkra: 5377 – 29.6.2005 / m.12) (3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

Tasarı

Çocukların Cinsel İstismarı

MADDE 103 – (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.. Cinsel istismar deyiminden;

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

Anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

3) Suçun

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların zorunlu olarak bir arada yaşamak zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle,

c)  Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Vasi, eğitici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır,

4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır,

5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümüne halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Çocuğun cinsel istismarı, tasarı  ile getirilen değişiklikler

103 üncü maddenin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle çocuğun cinsel istismarı cezasının alt ve üst sınırı artırılıyor. Mevcut fıkrada ceza üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası iken tasarı ile bu cezasekiz yıldan onbeş yıla çıkarılıyor.

Maddeye eklenen yeni suç tanımı

Maddeye eklenen “. Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir..”  cümlesi ile yeni bir tanım getirilmiştir.

20 yıla kadar hapis cezası

2 inci fıkrada düzenlenen vücuda organ veya alet sokmak suretiyle işlenen cinsel istismar suçu için öngörülen sekiz yıldan onbeş yıla olan hapis cezası 16 yıldan az olmamak şeklinde değiştirilmiş, cezanı üst sınırını tayin hakkı hakime bırakılmış, TCK’da süreli hapis cezalarının üst sınırı 20 yıl olduğundan hakim 20 yıla kadar hapis cezasına hükmedebilecektir.

3 üncü fıkraya eklenen “İnsanların zorunlu olarak bir arada yaşamak zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle,”  cümlesi ile suçun ağırlaştırılmış halinin kapsamı genişletilmiştir.

104. madde mevcut hali

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

MADDE 104 – (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikayet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır. (2) (…) (Madde 104 ün (2) numaralı fıkrası, Anayasa Mahkemesi’nin 25.2.2006 tarih ve 26091 sayılı R.G.’de yayımlanan, 23.11.2005 gün ve E.2005/103 – K.2005/89 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

Tasarı

Madde 104

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, altı yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(3)   Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

105. madde mevcut hali

Cinsel Taciz

MADDE 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (Değişik 2. fıkra: 5377 – 29.6.2005 / m.13) (2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Tasarı

Madde 105

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur..

(2) Suçun;

a)      Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b)     Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c)      Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d)     Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak

suretiyle,

e)      Teşhir suretiyle,

işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yan oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: