TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ DELİL NİTELİĞİ

yargıtay 2YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/1032 KARAR: 2014/2839

Taraflar arasındaki tüketici hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR

 

Davacı, davalı ile imzalanan kredisi sözleşmesi ile kredi kullandırıldığını, davalının kanuni şartlara riayet edilerek bilgilendirildiğini ve sonunda sözleşme şartlarını okuyup kabul ettiğini, ancak davalının ödediği masraflara ilişkin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu, tüketici hakem heyetince 2.812,92 TL nin davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini, davalı ile imzalanan kredi kullanma sözleşmesine göre davalının müşteri tarafından karşılanması gereken masrafları ödemeyi kabul ettiğini, ileri sürerek …Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 21/01/2013 tarih ve 348482 sayılı kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı duruşmaya gelmediği gibi cevap dilekçesi de vermemiştir.

 

Mahkemece, davanın reddine hakem heyeti kararının onanmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

1-4077 sayılı Yasanın 22.maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.

 

Madde metninde atıf yapılan parasal sınır 01.01.2013 tarihi itibariyle 1.191,52 TL olarak belirlenmiştir. Eldeki davada, davacı, hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiş, herhangi bir eda talebinde bulunmamıştır. Hakem Heyetinin kararına konu olan miktarın 2.812,92 TL olduğu dikkate alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmakla, davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. HMK 114 maddesi gereğince hukuki yarar dava şartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine, Tüketici Hakem Heyeti kararının onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bentde açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: