ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK VE SAYAÇ OKUMA BEDELLERİNİN İADESİ

yargıtay 2Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2013/20196 Karar: 2014/4330

Taraflar arasında görülen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

 

YARGITAY KARARI

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

Davacı vekili dilekçesinde, davalı tüketicinin başvurusu üzerine A… Valiliği İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 7/5/2012 tarih ve 2012/1107 K. sayılı kararı ile tüketicinin (abone) aboneliği ile ilgili faturalarında yer alan kayıp-kaçak, dağıtım, sayaç okuma, sistem kullanım bedeli adı altında tahsil edilen toplam 577,94 TL’nin tüketiciye iadesine karar verildiğini, hakem heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın iptal edilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili dilekçesinde; davanın reddini savunmuştur.

 

Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiştir.

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 13/11/2013 tarih ve 2013/298323 sayılı yazı ile; mahkemece, davanın reddine karar verildiği, davalının kendisini vekil ile temsil ettirmesine rağmen lehine vekalet ücretine hükmedilmediğinin anlaşıldığını, karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gözetilerek, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu belirtilerek, hükmün HUMK’nın 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, davacı kurumun, davalı tüketicinin (abone) başvurusunun kabulüne ilişkin A… Valiliği İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 7/5/2012 tarih ve 2012/1107 K.sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verildiği, yargılamada davalının kendisini vekille temsil ettirmesine rağmen davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olduğu görülmüştür.

 

Yargılama giderleri, kural olarak, davada haksız çıkan yani aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir. (HMK 326/1) Davayı kazanan taraf davasını bir vekil vasıtası ile takip etmiş ise, haksız çıkan (davayı kaybeden) taraf yargılama gideri olarak vekalet ücretine de mahkum edilir. (HMK 323 l/ğ)

 

O halde, mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olduğuna göre, 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı görülmüş ve hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

 

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK’nın 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 19/3/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: