KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI

yargıtay 2YARGITAY 14. Ceza Dairesi 

Esas: 2013/7364
Karar: 2013/9172
 
KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI
İKİNCİ SUÇUN İŞLENME ZAMANI
   Cinsel saldırı suçundan sanık N…’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/1, 3-d, 62 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesinin 25.11.2008 tarih ve 2008/195 Esas, 2008/287 sayılı Kararının infazı sırasında, adı geçen sanığın 21.10.2011 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesine ilişkin Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 18.10.2011 tarihli ve 2011/746 D.İş sayılı kararını müteakip, şartla tahliye süresi içerisinde işlediği yeni bir suçtan mahkûmiyetine karar verildiğinden bahisle bu kez hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.01.2013 tarihli ve 2013/7 D.İş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin V… 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.02.2013 tarihli ve 2013/65 D. İş sayılı Kararının, H… Ağır Ceza Mahkemesince hükümlü N…’in 29.11.2010 tarihinde, bihakkın süresi henüz dolmadan işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildiğinden bahisle hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına karar verilmiş ise de, 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/12. maddesinde yer alan “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır” hükmü karşısında, hükümlünün 21.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18.10.2011 tarihinde şartla salıverilmesine karar verildiği, hükümlünün şartla salıverilmesinin geri alınmasına neden olan suçu ise 29.11.2010 tarihinde şartla salıverilmeden önce hükümlü bulunduğu H… Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iken işlediği, dolaysıyla şartla salıverilmeden önce işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında verilen şartla salıverilme kararının geri alınmayacağı, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibari ile ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverilme kararının bulunmadığı gözetilmeden, yapılan itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 31.05.2013 gün ve 94660652-105-30-4211/2013/8877/34828 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Türk Hukukunda şartla tahliye kurumu Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın 17’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Şartla salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mecbur olduğu şartları yerine getirmez ise; şartla salıverilme kararı geri alınır. Bu takdirde suçun işlendiği tarihten sonraki kısım hükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen çektirilir ve şartla salıverilmeye esas teşkil eden hükmün infazı ile ilgili olarak bir daha şartla salıverilmeden yararlanamaz.” şeklindeki hükümle düzenlenmişken, bu hükmü içeren 765 sayılı TCK.nın, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmasından sonra, bu kurum 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun(CGTİHK)’da koşullu salıverilme kenar başlığı altında 107 nci maddesinin oniki ve onüçüncü fıkralarında düzenlenmiştir. Buna göre; “(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b) Yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, koşullu salıverilme kararının geri alınması kararının kesinleştiği tarih ile hakederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,
Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.” şeklinde yer verilmiştir.”
Koşullu salıverilmenin geri alınmasıyla ilgili olarak Mülga 765 sayılı TCK’nın 17 nci maddesi gibi benzeri düzenlemeleri içeren 5275 sayılı CGTİHK’un 107 nci maddesine göre; hukukumuzda koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için, hükümlü olan kişinin öncelikle koşullu salıverilmesi ve koşullu salıverilmesinden sonra ya denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi ya da kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi gerekmektedir. Buna göre, ikinci ve yeni suçun hükümlünün koşullu salıverilmeden önce işlemesi durumda koşullu salıverilme kararının geri alınmasının mümkün bulunmadığı ancak, bu durumun anılan maddenin birinci fıkrası gereğince hükümlünün “iyi halli olma” kriteri içinde değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.
Dosya kapsamına göre ise hükümlü hakkında H… Ağır Ceza Mahkemesinin 25.11.2008 gün ve 2008/195 Esas, 2008/187 sayılı mahkûmiyet kararının 28.04.2009 tarihinde kesinleştiği, hakederek tahliye tarihinin ise 22.06.2013 günü olarak belirlenmiş olduğu, hükümlünün ikinci suçu ceza ve infaz kurumunda bulunduğu sırada ve koşullu salıverilme tarihi olan 21.10.2011’den önce 29.11.2010 tarihinde işlediğinin anlaşılmış olması karşısında;
Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından, V..1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.02.2013 gün 2013/65 Değişik İş sayılı Kararının CMK.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılması için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: