SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMAK

yargıtay 2YARGITAY 15. Ceza Dairesi

Esas: 2013/7721
Karar: 2013/12895
 
SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMAK
SİGORTA ACENTESİ
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanık E… müdafii, yerel mahkeme hükmünü duruşma talepli olarak temyiz etmiş ise de, suçun vasfı ve cezanın miktarına göre, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı Kanunun 318. maddesi gereğince duruşma isteminin reddi ile yapılan incelemede,

Read the rest of this entry »

KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI

yargıtay 2YARGITAY 14. Ceza Dairesi 

Esas: 2013/7364
Karar: 2013/9172
 
KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI
İKİNCİ SUÇUN İŞLENME ZAMANI
   Cinsel saldırı suçundan sanık N…’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/1, 3-d, 62 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesinin 25.11.2008 tarih ve 2008/195 Esas, 2008/287 sayılı Kararının infazı sırasında, adı geçen sanığın 21.10.2011 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesine ilişkin Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 18.10.2011 tarihli ve 2011/746 D.İş sayılı kararını müteakip, şartla tahliye süresi içerisinde işlediği yeni bir suçtan mahkûmiyetine karar verildiğinden bahisle bu kez hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.01.2013 tarihli ve 2013/7 D.İş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin V… 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.02.2013 tarihli ve 2013/65 D. İş sayılı Kararının, H… Ağır Ceza Mahkemesince hükümlü N…’in 29.11.2010 tarihinde, bihakkın süresi henüz dolmadan işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildiğinden bahisle hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına karar verilmiş ise de, 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/12. maddesinde yer alan “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır” hükmü karşısında, hükümlünün 21.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18.10.2011 tarihinde şartla salıverilmesine karar verildiği, hükümlünün şartla salıverilmesinin geri alınmasına neden olan suçu ise 29.11.2010 tarihinde şartla salıverilmeden önce hükümlü bulunduğu H… Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iken işlediği, dolaysıyla şartla salıverilmeden önce işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında verilen şartla salıverilme kararının geri alınmayacağı, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibari ile ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverilme kararının bulunmadığı gözetilmeden, yapılan itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 31.05.2013 gün ve 94660652-105-30-4211/2013/8877/34828 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Read the rest of this entry »

MENKULLERİN SATIŞA ÇIKARILMA SÜRESİ

yargıtay 2YARGITAY 9. Ceza Dairesi 

Esas: 2012/11592
Karar: 2013/3073
 
KAMU ALACAĞI NEDENİYLE HACİZ
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA
MENKULLERİN SATIŞA ÇIKARILMA SÜRESİ
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
6183 sayılı Kanunun 84/1. maddesi uyarınca menkul malların haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılmasının zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadan süresinden sonra satışa çıkarılması nedeniyle haciz ve muhafaza görevi ile görevlendirme işleminin sona erdiği, bu itibarla atılı suç unsurları itibari ile oluşmadığından, beraat kararı verilmesi gerekirken delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 27.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
kararara.com

 

 

GAZETEDE İLAN VERMEK SURETİYLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU

yargıtay 2YARGITAY 15. Ceza Dairesi 

Esas: 2013/11271
Karar: 2013/13053
 
GAZETEDE İLAN VERMEK SURETİYLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;

Read the rest of this entry »

SANIĞIN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ZORUNLULUĞU

yargıtay 2YARGITAY 12. Ceza Dairesi 

Esas: 2012/25864
Karar: 2013/18786
 
SANIĞIN AKIL HASTASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ZORUNLULUĞU
TAKSİRLE YARALAMA

 

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz isteminin reddine ilişkin karar, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Read the rest of this entry »

TRAFİK CEZA TUTANAĞINDA İMZA İNCELEMESİ

yargıtay 2YARGITAY 9. Ceza Dairesi 
Esas: 2013/2898
Karar: 2013/7064
 
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA
TRAFİK CEZA TUTANAĞINDA İMZA İNCELEMESİ

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanığın müştekiyi tanımadığını, olay yerinde hiç bulunmadığını belirtmek suretiyle tüm iddiaları reddetmesi karşısında, olayın etraflıca aydınlatılması ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak ortaya çıkarılması bakımından 06.09.2006 tarihinde E…’te yapılan yol uygulamasında alkollü araç kullandığı tespit edilerek trafik ekiplerince düzenlendiği anlaşılan trafik ceza tutanağı, tebliğ tebellüğ belgesi ve sürücü belgesi geri alma tutanağı altındaki imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Read the rest of this entry »

GELİRİ OLMAYANA ZORUNLU MÜDAFİ ÜCRETİ YÜKLENEMEYECEĞİ

yargıtay 2YARGITAY 13. Ceza Dairesi

Esas: 2012/14553
Karar: 2013/26256
 
ZORUNLU MÜDAFİİ
ADİL YARGILANMA VE SAVUNMA HAKKI
GELİRİ OLMAYANA ZORUNLU MÜDAFİ ÜCRETİ YÜKLENEMEYECEĞİ
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Read the rest of this entry »

TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA

yargıtay 2YARGITAY 12. Ceza Dairesi

Esas: 2013/2377
Karar: 2013/18943
 
TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA
TAKSİRLE YARALAMA
FİKRİ İÇTİMA

 

Taksirle yangına neden olma suçundan, sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Read the rest of this entry »

HAKARET SUÇU, AĞIR ELEŞTİRİ SINIRI, SEÇENEKLİ YAPTIRIM

yargıtay 2YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas: 2011/27797 Karar: 2013/13386 HAKARET SUÇU AĞIR ELEŞTİRİ SINIRI HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI SEÇENEKLİ YAPTIRIM

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

I- Belediye başkanı olarak görev yapan yakınanın görevinin niteliği gereği eleştirilere açık ve hoşgörülü olması gerektiği, sanığın dilekçesinde belirttiği iddiaların ise yakınanın görevi ile ilgili bulunduğu ve ağır eleştiri sınırları içinde kaldığı bu nedenle olayda hakaret suçunun oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: