KEFİLİN VERDİĞİ ÖDEME TAAHÜDÜNÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU

yargıtay 2YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/6745 Karar: 2013/6145 KEFİLİN VERDİĞİ ÖDEME TAAHÜDÜNÜN HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/02/2013 gün ve 2012/2392/9794 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05/03/2013 gün ve KYB. 2013/49523 sayılı ihbarnamesiyle;

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık F…’ın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair …İcra Ceza Mahkemesinin 19/04/2012 tarihli ve 2011/414 esas, 2012/615 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin …2. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/06/2012 tarihli ve 2012/187 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

 

İcra kefili olan sanığın taahhüt sırasında “ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur” şeklinde beyanı alınarak ödeme emri tebliğ edilmediğinin anlaşılması karşısında, borçlu sıfatı bulunmayan sanığın yaptığı ödeme taahhüdünün hukuken geçersiz olduğu cihetle, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü.

 

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden …2. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.06.2012 tarihli ve 2012/187 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, borçlu F… hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcığına TEVDİİNE, 11.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: