BORÇ BİLGİLERİ YAZILI TAAHHÜDÜN SONRADAN DOLDURULMASI

yargıtay 2YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/16783 Karar: 2013/13801 ÖDEME ŞARTINI İHLAL BORÇ BİLGİLERİ YAZILI TAAHHÜDÜN SONRADAN DOLDURULMASI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20/05/2013 gün ve 2013/8037/32581 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 14/06/2013 gün ve KYB.2013/180948 sayılı ihbarnamesi ile; Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık U…’ın, 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair …1. İcra Ceza Mahkemesinin 19/12/2012 tarihli ve 2012/976-1596 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 05/02/2013 tarihli ve 2013/21 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Sanığın taahhüdünü içeren 29/08/2012 tarihli tutanağın icra müdürü hazır olmadığı halde faks yolu ile doldurularak sonradan tamamlatıldığı, bu haliyle taahhüdün hukuken geçersiz olduğu gözetilmeden itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

 

İİK’nun 340. maddesinde “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun” cezalandırılacağı belirtilmiş olup taahhütün, icra memuru huzuruyla yapılabileceği gibi, alacaklı veya vekili ile borçlunun birlikte icra müdürlüğüne giderek, icra müdürü veya memuruna taahhüt sözleşmesini onaylatmaları halinde de geçerli olması karşısında, somut olayda şikayete konu …1. İcra Müdürlüğünün 2012/6143 esas sayılı takip dosyasındaki 29.08.2012 tarihli tahhütte, “İş bu tutanak okunarak birlikte imza altına alındı.” şeklinde yazıldığı, taahhüt tutanağının üst kısmındaki hesap özetinin borç ve ferileri faks ya da bilgisayarla yazılıp, alt kısmındaki taahhüt ve ödeme planının el yazısı ile tamamlandığı ve tutanağın okunarak icra müdürü, alacaklı vekili ve borçlunun birlikte imza altına alındığının yazılması ve aksinin sabit olmaması nedeniyle taahhütün hukuken geçerli olduğu cihetle, kararın kanun yararına bozulmasında hukuki yarar bulunmadığından …2. İcra Ceza Mahkemesinin 05.02.2013 gün ve 2013/21 değişik iş sayılı kararı bu itibarla usul ve yasaya uygun olduğu cihetle, CMK’nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden REDDİNE, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: