ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ

yargıtay 2Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/2864 Karar: 2013/14793 ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ DEKORASYON KATKI BEDELİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ

halli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, erken tahliyeye bağlı olarak yoksun kalınan kira geliri ve dekorasyon katkı bedeli nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının kira sözleşmesini tek taraflı olarak haksız feshedip, kiralananı erken tahliye ettiğini, kiralanan taşınmazın aynı koşul ve şartlarla başka bir kiracıya kiranabilmesinin oldukça güç olduğunu, ayrıca davacı tarafından davalının kiracı olarak yer alması nedeniyle 70.000 Euro + KDV dekorasyon katılım bedelinin davalının kestiği 23/10/2008 tarihli fatura ile 173.972,12 TL olarak ödendiğini, ancak davalının kira sözleşmesini erken ve haksız olarak fesh etmesi nedeniyle davalıya ödenen 70.000 Euro + KDV katkı bedelinin müvekkili nezdinde zarar olarak doğduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100 TL dekorasyon katkı bedeli ile 7.900 TL erken tahliyeden doğan kira alacağı olmak üzere toplam 8.000 TL tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kiralanan taşınmazın azami üç ay içinde yeniden kiraya verilebileceği tespit edilmiştir. Mahkemece kiralananın erken tahliyesi sebebiyle 7.900 TL makul süre tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de erken tahliye nedeniyle makul süre kirası alacağı hesaplanırken aylık kira bedeli üzerinden alacağın miktarı kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kiralayan tarafından ödenen dekorasyon katkı bedelinin davalı kiracı tarafından kiralanana sarf edilip edilmediğine ilişkin bir denetleme yapılmamıştır. Mahkemece erken tahliye nedeniyle kira alacağının tavan miktarının kesin olarak belirlenmesi ve keşif yapılmak suretiyle dekorasyon katkı bedelinin kiralanana sarf edilip edilmediği, kiralanana dekorasyon yapılmış ise halen kiralananda mevcut olup olmadığı ve kiralananda değer artışına neden olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 04.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: