KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

yargıtay 2YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Esas : 2013/15790 Karar: 2013/16663 KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ YENİ HMK’DA GÖREVLİ MAHKEME

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağı nedeniyle yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, HMK.nun 4. maddesi gereği Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı vekili, müvekkiline ait servis aracının davalı şirkete kiraya verildiğini, davalının aracı kullanmasına rağmen kira bedelini ödemediğini, davalı aleyhine …1. İcra Müdürlüğünün 2012/6840 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapıldığını, davalı şirketin yetkiye, borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ettiğini bildirerek,itirazın iptali ile takibin devamına, davalının haksız yere itiraz etmesi dolayısıyla %40’dan az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevlerini düzenleyen HMK’nun 4.maddesinin 1.fıkrası a bendine göre Sulh Hukuk Mahkemesinin görevinin taşınmazların kiralanması halinde bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar olduğu, kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevli olmasının yorum yoluyla kanun maddesinin kapsamını genişletme anlamına geleceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dava, 20.07.2012 tarihinde açılmış olup dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı H.M.K’na göre kira alacağı davalarında görev dava değerine bakılmaksızın belirlenir. 6100 sayılı H.M.K’nun 4/1. maddesi gereğince Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara bakmakla görevlidir. Yasa Maddesindeki “taşınmazların” ibaresi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu göre, ilamsız icra yoluyla tahliyeye ilişkin ayrık tutulan bir husus olup, hükmün taşınır – taşınmaz ayrımı olmaksızın tüm kira ilişkilerinde uygulanması gerekir. Somut olayımızda davacı vekilinin iddia ettiği üzere, davacıya ait olan servis aracının davalı tarafından kiralandığı ve kira bedellerinin ödenmemesi nedeni ile kira alacağının tahsili amacıyla, anılan davanın açıldığı görülmüştür. Bu davaya bakma görevi H.M.K. 4/1.maddesi gereğince değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. -2-

Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: