YAŞLILIK AYLIĞI

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10195

K. 2010/11620

T. 20.9.2010

 

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI ( Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaş Şartı Gerçekleşmemiş Davacı Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

 

• YAŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Prim Gün Sayısı Yanında Yasada Öngörülen Yaş Şartının da Gerçekleşmesi Gereği )

 

506/m. Geç.81

 

ÖZET : Yaşlılık aylığı tahsis şartlarından biri olan yaş şartının tahsis talep tarihi itibariyle, taşımadığı gözetilerek hüküm kurulması gerekir.

 

DAVA : Davacı, sigortalılık başlangıç tarihinin 27.10.1969 tarihi olduğunun tespiti ile 1.4.2009 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabul üne karar verilmiştir.

 

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hasan Özcan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükümün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davalı Kurum vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün; davacının 27.10.1969 tarihinde bir gün süre ile çalıştığının tespitine ilişkin bölümün ONANMASINA,

 

2-)Davalı Kurumunun, hükmün; davacının 1.4.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine dair kısmına ilişkin temyiz incelenmesine gelince;

 

Davacının , 506 Sayılı Kanun kapsamında zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık süreleri ile askerlik borçlanması dahil primi ödenmiş gün sayısının 3721 gün olup, sigortalılık başlangıç tarihinin 27.10.1969 tarihi olması karşısında; davacının, 5.10.1953 olan doğum tarihine göre, 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddenin ( C ) fıkrası kapsamında, 55 yaş şartını 5.10.2008 tarihinde ikmal ettiği ve anılan fıkranın bc alt bendine göre yaşlılık aylığı tahsis şartlarından biri olan 58 yaş şartının 5.10.2011 tarihi itibariyle gerçekleştiği nazara alınarak, tahsis talep tarihi itibariyle, yaşlılık aylığı şartlarını taşımadığı gözetilerek, hüküm kurulması gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ :  Temyiz edilen hükümün yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkin bölümünün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 20.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: