SİGORTALILIK SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/181

K. 2013/3027

T. 22.2.2013

yargıtay 2• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği- Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )

 

• AYLIK TAHSİSİ ( Yaşlılık Aylığı Talebi/Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu – 5451 Gün Prim Ödediği/Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )

 

• SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği – Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )

 

• HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği – Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )

 

506/m.108, Geç.81/b-c

 

5510/m.38

 

ÖZET : Dava yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkindir.

 

Gerek, davacının ilk defa sigortalı olarak tescilinin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasanın 108. maddesi, gerekse de, yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunduğu dönemde yürürlükte bulunan 5510 sayılı Yasanın 38. maddesine göre, hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları nedeniyle aylık talebinde bulunanlar yönünden sigortalılık süresi, aylık bağlama işlemlerinde, sigortalılığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalar nedeniyle aylık talebinde bulunanlar yönünden sigortalılık süresi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması nedeniyle sigortalılığın devam ettiği veya sigortalının tahsis için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir.

 

Davacının 20 yılı geçen sigortalılık süresi bulunmakta olup; hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları nedeniyle 5451 gün prim ödendiği ve tahsis talebinde bulunduğu tarihte 44 yaşında bulunduğu hususları da gözetildiğinde, davacının yaşlılık aylığı şartlarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

 

DAVA : A. A. adına vekili ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Ö. A. arasındaki dava hakkında Edirne İş Mahkemesi’nden verilen 23.06.2011 günlü ve 2010/482-2011/272 sayılı hükmün, Dairemizin 15.10.2012 tarih ve 11597/18814 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından bu kez kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Davacı, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın, sadece 506 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığı esas alınarak, 03.08.2010 tarihli tahsis talep tarihini takip eden aybaşından itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespitini istemiş; Mahkemece, davacının sigortalılık süresi olarak, hizmet sözleşmesine dayalı çalışmalar nedeniyle ödenen primlerin tam olarak karşıladığı süre esas alınıp, 20 yıl sigortalılık süresi şartı gerçekleşmediğinden bahisle, davanın reddine karar verilmiştir.

 

Gerek, davacının ilk defa sigortalı olarak tescilinin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasanın 108. maddesi, gerekse de, yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunduğu dönemde yürürlükte bulunan 5510 sayılı Yasanın 38. maddesine göre, hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları nedeniyle aylık talebinde bulunanlar yönünden sigortalılık süresi, aylık bağlama işlemlerinde, sigortalılığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalar nedeniyle aylık talebinde bulunanlar yönünden sigortalılık süresi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması nedeniyle sigortalılığın devam ettiği veya sigortalının tahsis için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir.

 

02.02.1966 tarihinde doğmuş olan davacının, sigortalı çalışmaları nedeniyle ilk defa prim ödemesinin başladığı 08.07.1985 tarihi ile yaşlılık aylığı bağlanması için Kurum’a başvurduğu 03.08.2010 tarihi arasında 20 yılı geçen ( 25 yıl 25 gün ) sigortalılık süresi bulunmakta olup; hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları nedeniyle 5451 gün prim ödendiği ve tahsis talebinde bulunduğu tarihte 44 yaşında bulunduğu hususları da gözetildiğinde, davacının, salt hizmet sözleşmesine dayalı çalışmaları nedeniyle, 506 sayılı Yasanın geçici 81. maddesinin B/c bendi gereğince ( 20 yıl sigortalılık süresi, 42 yaş ve 5075 prim günü ) yaşlılık aylığı şartlarının gerçekleştiği ve yazılı istek tarihini takip eden aybaşı olan 01.09.2010 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmesi gerektiği hususu gözetildiğinde; Dairemizin, maddi hataya dayalı 15.10.2012 gün ve 11597/18814 sayılı ilamının ortadan kaldırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

SONUÇ : Bu nedenle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin maddi hataya dayalı 15.10.2012 gün ve 11597/18814 sayılı onama kararının ORTADAN KALDIRILMASINA; hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 22.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: