İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5280

K. 2013/14607

T. 28.6.2013

yargıtay 2• SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )

 

• YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti – Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirleneceği )

 

• İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )

 

506/m.Geç.81

 

ÖZET : Dava, işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemlerine ilişkindir. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre davacının sigorta başlangıç tarihinin tespitine dair Mahkeme kabulü yerindedir. Ne var ki; davacının tahsis koşulları mülga 506 Sayılı Kanunun 5510 Sayılı Kanunun 106. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan Geçici 81. maddesinin C fıkrası kapsamında değerlendirilmiş ise de; davacının 27 yıldan fazla sigortalılığı bulunduğundan anılan maddenin A fıkrası kapsamında bulunduğu nazara alınarak yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir.

 

DAVA : Dava, işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemlerine ilişkindir.

 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Hükmün, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Alparsan Koçak tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

 

KARAR : Davacı işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin 12.12.1974 olduğunun ve 5.1.2011 tarihli tahsis talebine istinaden yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının 12.12.1974 tarihinde davalılardan işveren PTT Genel Müdürlüğü nezdinde 1 gün çalıştığının tespitine karar verilmiş, ancak tahsis koşullarını taşımadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanmasına dair davacının talebi reddedilmiştir.

 

Davanın yasal dayanağı 5510 Sayılı Kanunun Geçici 7/1. maddesi uyarınca uygulama alanı bulan mülga 506 Sayılı Kanunun 108. maddesidir. Bu tür uyuşmazlıklarda işverenin zorunlu hasım olarak bulunması gerekmez. Zira işveren sigortalı işe giriş bildirgesini süresinde yöntemince Kuruma intikal ettirmiştir. Uyuşmazlığı belirgin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu çıkardığından husumetin doğrudan Kuruma yönetilmesi gerekli ve yeterlidir.

 

Öte yandan; dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre davacının sigorta başlangıç tarihinin tespitine dair Mahkeme kabulü yerindedir. Ne var ki; davacının tahsis koşulları mülga 506 Sayılı Kanunun 5510 Sayılı Kanunun 106. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan Geçici 81. maddesinin C fıkrası kapsamında değerlendirilmiş ise de; davacının 12.12.1974 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamasına göre 23.5.2002 tarihi itibariyle 27 yıldan fazla sigortalılığı bulunduğundan anılan maddenin A fıkrası kapsamında bulunduğu nazara alınarak yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir.

 

Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

O halde, taraflar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ :  Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davacı ve davalılardan PTT Genel Müdürlüğü’ne iadesine, 28.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: