İHTİYATİ HACZE İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/4539
KARAR: 2013/6601

yargıtay 2İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME
YETKİSİZ MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
İHTİYATİ HACZE İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

Taraflar arasında görülen davada …24. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/09/2012 tarih ve 2012/419-2012/421 D.İş. Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili ve ihtiyati hacze itiraz edenler (borçlular) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati hacze itiraz eden borçlular vekili, müvekkillerinin adresinin A…’da bulunduğunu, ihtiyati hacze konu çekin keşide ve ibraz yerinin A… olduğunu, bu nedenle A… mahkemeleri yetkili olup, yetki itirazında bulunduklarını belirterek müvekkilleri yönünden verilmiş bulunan ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını, İ… 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/19274 E. sayılı dosyadaki bütün ihtiyati haciz işlemlerinin iptali ile konulan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını, kötüniyetli davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere kötüniyet tazminatına ve HMK m.329 gereğince idari para cezasına hükmedilmesini talep etmiştir.

İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, icra takibinde birden fazla borçlu bulunduğunu, diğer borçluların yetkiye itiraz etmediklerini, böylece icra dairesinin yetkisinin itiraz edenler için de kesinleştiğini, ihtiyati hacze konu çekin yasal süresi içinde ibrazı ile karşılığı olmadığının anlaşılmış olması karşısında çeke dayalı borcunda götürülecek borç niteliği kazandığını, ihtiyati hacze itirazın süresinde bulunmadığını belirterek itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, duruşmalı olarak yapılan incelemede, ihtiyati hacze itirazın süresinde olduğu, ihtiyati hacze dayanak olarak gösterilen çekin keşide yerinin A…, muhatabının A… … Banka Şubesi olduğu, ihtiyati hacze itiraz edenlerin ikametgahının A… olarak gösterildiği, kambiyo senedinden kaynaklanan borçların aranılacak borçlardan olup, genel yetkili mahkemenin borçluların ikametgahı mahkemesi veya muhatap bankanın bulunduğu yer mahkemesi olduğu, bu kapsamda mahkemenin yetkisiz olduğu halde itiraz edenler hakkında ihtiyati haciz kararı verdiği gerekçesi ile talebin kabulü ile, ihtiyati haciz kararının itiraz edenler yönünden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili ve ihtiyati hacze itiraz eden borçlular vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, gerektirici sebeplere göre, ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekilinin tüm temyiz itirazları ile, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular vekilinin aşağıdaki (2) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular vekilinin dosya içerisine vekaletname sunarak yargılamaya katılmış olduğu ve mahkemece duruşmalı olarak yapılan incelemede ihtiyati haciz kararının itiraz eden borçlular yönünden kaldırılmasına karar verilmiş olmasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru bulunmamış ve kararın bu nedenle, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular yararına bozulmasına karar vermek gerekmiş ise de, anılan hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK’un 438/7 maddesi uyarınca kararın düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekilinin tüm temyiz itirazları ile, ihtiyati hacze itiraz eden borçlular vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte yazılı nedenlerle kararın hüküm bölümüne “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 300,00 TL maktu vekalet ücretinin ihtiyati haciz isteyen alacaklıdan alınarak ihtiyati hacze itiraz eden borçlulara verilmesine” hükmünün eklenmesine, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden ihtiyati haciz isteyen (alacaklı)’den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden ihtiyati hazce itiraz edenlere (borçlulara) iadesine, 02/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: