İHTİYATİ HACİZ İÇİN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ŞART DEĞİLDİR…

T.C

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/9608
KARAR: 2013/13086

yargıtay 2İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ
ÇEK BORCU NEDENİYLE İHTİYATİ HACİZ İSTEME ŞARTLARI
ÇEKİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASININ ŞART OLMADIĞI

Taraflar arasında görülen davada …1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.02.2012 tarih ve 2012/15-2012/15 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL’lik 10.10.2011 keşide tarihli çek nedeniyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu nedenle kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin C… olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati haciz isteyen vekili, yapılan itirazın yersiz olduğunu savunarak itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, çekin muhatap bankaya ibraz edilmediği, bu nedenle çekin kambiyo niteliği vasfını taşımadığı, bu haliyle para borcu söz konusu olduğu ve BK. 73’e göre alacaklının kendi ikametgahında takip başlatabileceği gerekçesiyle yetki itirazının reddine, ancak çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bu şartların yerine getirilmediği gerekçesiyle 23/02/2012 tarih 2012/15 D.İş esas 2012/15 değişik iş karar numaralı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkin olup, mahkemece, çek borçlarına karşı ihtiyati haciz istenebilmesi için çekin üzerinde süresinde ibraz edildiği halde ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanın bulunması veya alacaklının ödememe protestosu çekmiş olması gerektiği, somut olayda bunların gerçekleşmediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, İİK 265’de ihtiyati hacze itiraz hükme bağlanmış itiraz nedenleri belirtilmiş olup, mahkeme gerekçesinde belirtilen hususlar sayılmamıştır. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanmaması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir. Bu nedenle mahkemece ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın yukarıda yazılı nedenle ihtiyati haciz isteyen yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: