23.5.2002 yılında SGK’lı olan kadınların 20 yılda, erkeklerin 25 yılda emekli olmaları mümkün olabilir.

Anayasa Mahkemesi’nin 5434 sayılı yasanın geçici 206. Maddesini iptal etmiş olması aynı tarihte SGK’lı olanlara yeni bir şans verebilir.

 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’unda 23.5.2002 yılında değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikle 8.9.1999 tarihinde Emekli Sandığı üyesi olanlara bir ayrıcalık tanınmıştır. Buna göre 8.9.1999 tarihinde emekli sandığı üyesi olanlar 50 yaşını doldurmuş olmak ve 10 yıl sandık üyesi olarak çalıyor olmaları koşuluyla emekli olabilmektedirler.Bu düzenleme, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 23.5.2002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen geçici 206. maddesi ile yapılmıştır. Read the rest of this entry »

İHTİYATİ HACZE İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/4539
KARAR: 2013/6601

yargıtay 2İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME
YETKİSİZ MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
İHTİYATİ HACZE İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

Taraflar arasında görülen davada …24. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/09/2012 tarih ve 2012/419-2012/421 D.İş. Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili ve ihtiyati hacze itiraz edenler (borçlular) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Read the rest of this entry »

İHTİYATİ HACİZ İÇİN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ ŞART DEĞİLDİR…

T.C

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/9608
KARAR: 2013/13086

yargıtay 2İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ
ÇEK BORCU NEDENİYLE İHTİYATİ HACİZ İSTEME ŞARTLARI
ÇEKİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASININ ŞART OLMADIĞI

Taraflar arasında görülen davada …1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.02.2012 tarih ve 2012/15-2012/15 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Read the rest of this entry »

FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK

T.C

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2013/14846

K. 2013/12178

T. 1.7.2013

yargıtay 2• FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK ( Başkasının Hesabını Ele Geçirerek Hesap Sahibinin Arkadaşı Olan Katılandan Kendisini Hesap Sahibi Olarak Göstererek GSM Hattına Para Talep Ettiği – Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu )

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Başkasına Ait Facebook Hesabı Ele Geçirilerek Hesap Sahibinin Arkadaşı Olan Katılandan Para Talep Edildiği/Katılanın Arkadaşının Facebook Sayfasının Dondurulduğunu Görünce Şüpheye Düştüğü – Havalenin Yapıldığı GSM Hattının Sanığın Annesi Adına Kayıtlı Olduğu )

• FACEBOOK HESABI ELE GEÇİRİLEREK HESAP SAHİBİNİN ARKADAŞINDAN PARA İSTEME ( Katılanın Sanığın Vermiş Olduğu GSM Hattına Para Gönderdiği ve Arkadaşının Hesabının Sonrasında Dondurulduğunu Görünce Şüphelendiği – Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu )

• GSM HATTINA PARA GÖNDERME ( Facebook Üzerinden Katılanın Arkadaşının Hesabının Sanık Tarafından Ele Geçirildiği/Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu – Suça Konu Hattın Sanığın Cep Telefonuna Takılı Halde Üzerinde Bulunduğu/GSM Hattının Sanığın Annesi Adına Kayıtlı Olduğu )

5237/m.158

ÖZET : Sanığın, katılanın arkadaşı olanın facebook hesabını ele geçirerek katılana mesaj gönderdiğini, internet banka hesabı kullandığını öğrenince kendisinden iade etmek şartıyla para istediği, katılanın internet bankacılığı aracılığıyla sanığın vermiş olduğu GSM hattına para gönderdiğini, daha sonra arkadaşının facebook sayfasının dondurulduğunu görünce şüphelendiği ve bankadan yaptığı araştırmada gönderdiği paranın 9 dakika sonra çekildiğini öğrendiği, arkadaşını aradığında facebook hesabının çalındığını söylediği, ATM güvenlik kamera kayıtlarının temin edilerek emanete alındığı, havalenin yapıldığı numaralı GSM hattının sanığın annesi adına kayıtlı olup sanığın gözaltına alındığı tarihte yapılan üst aramasında suça konu hattın sanığın cep telefonuna takılı halde üzerinde bulunduğu olayda, nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu yönündeki kabul hukuka uygundur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Sanığın, katılanın facebook hesabını kullandığı sırada, katılanın arkadaşı olan B. H. E.’in facebook hesabını bir şekilde ele geçirerek katılana mesaj gönderdiğini, internet banka hesabı kullanıp kullanmadığını sorduğu, kullandığını öğrenince de kendisinden iade etmek şartıyla 450,00 TL para istediği, katılanın Akbank internet bankacılığı aracılığıyla sanığın vermiş olduğu 0532 … .. .. numaralı GSM hattına 450,00 TL para gönderdiğini, daha sonra B. H. E.’in facebook sayfasının dondurulduğunu görünce şüphelendiği ve bankadan yaptığı araştırmada gönderdiği paranın 9 dakika sonra Antalya Kumluca’da bulunan ATM’den çekildiğini öğrendiği, B.’yi aradığında facebook hesabının çalındığını söylediği, ATM güvenlik kamera kayıtlarının temin edilerek emanete alındığı, havalenin yapıldığı 0532 … .. .. numaralı GSM hattının sanık M.’un annesi F. Ç. adına kayıtlı olup sanığın gözaltına alındığı 25.12.2012 tarihinde yapılan üst aramasında suça konu hattın sanığın cep telefonuna takılı halde üzerinde bulunduğu olayda, nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu yönündeki kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 01.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMEMESİ

T.C YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

yargıtay 2E. 2011/23905

K. 2013/8224

T. 3.5.2013

• İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMEMESİ ( Katılanın Bedeli Ödemesine Rağmen – Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği )

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği – Günlüğü 20 – 100 YTL Arasında Hesaplanacağı )
• ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık – Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği/Günlüğü 20 – 100 YTL Arasında Hesaplanacağı )
• ERTELEME ( Hapis Cezasının Ertelenebileceği Ancak Adli Para Cezalarının Ertelenemeyeceği Hükmünün Gözetileceği – Dolandırıcılık )
• FAİLLİK ( Dolandırıcılık/Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Suç İşleme Kararı İle Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurduğu – Sanığın Eyleminin Faillik Kapsamında Değerlendirileceği/Yardım Eden Olarak Kabul Edilemeyeceği )
• YARDIM ( Dolandırıcılık/Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Suç İşleme Kararı İle Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurduğu – Sanığın Eyleminin Faillik Kapsamında Değerlendirileceği/Yardım Eden Olarak Kabul Edilemeyeceği ) 5237/m.37, 39, 157, 158 Read the rest of this entry »

2013 Aralık Ayı Yargıtay Kararları Özetleri

İşyerinde Kalp Krizi Nedeni İle Ölüm/ İşveren Kusuru Araştırmasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Bilirkişiyi İşaret Ediyor

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

E. 2012/21-1121

K. 2013/386

T. 20.3.2013

• İŞYERİNDE KALP KRİZİ NEDENİ İLE ÖLÜM NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT ( İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit Edilmesi Mümkün Olduğu – Kardiyoloğun da Yer Alacağı Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )

 

• KALP KRİZİ SONUCU İŞYERİNDE ÖLÜM ( İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit ve Kanıtlanması Mümkün Olup Murisin Kalp Krizi Sonucu Öldüğü Gerekçesiyle Kusur Raporu Alınmadan Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )

 

• KUSUR RAPORU ( İşyerinde Kalp Krizi Nedeni İle Ölüm Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kalp Krizi Geçirilmesinde İşverenin Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin Alınması Gerektiği – Kardiyoloğun Yer Alacağı Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Tazminat Hakkında Karar Verileceği )

 

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşyerinde Kalp Krizi Nedeni İle Ölüm Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kusur Raporu Alınmadan Karar Verilemeyeceği – İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Ancak Uzman Bilirkişiler Tarafından Düzenlenecek Kusur Raporu İle Tespit ve Kanıtlanması Mümkün Olduğu ) Read the rest of this entry »

Fuhuş zincirleme suç

yargıtay 2Daire:14
Tarih:2013
Esas No:2013/9170
Karar No:2013/12053
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:tck 227
İlgili Kavramlar:FUHUŞ/ TCK 43
Fuhuş suçundan sanıklar Mehmet Baş ve Şaban Özer’in yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04.06.2009 gün ve 2008/92 Esas, 2009/164 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:  Read the rest of this entry »

UYAP’TAN YANLIŞ MAHKEMEYE HİTABEN MAZERET DİLEKÇESİ

yargıtay 2Daire:13 
Tarih:2013 
Esas No:2012/28596 
Karar No:2013/28298 
Kaynak:Kişisel arşiv 
İlgili Maddeler:HMK 150 
İlgili Kavramlar:UYAP’TAN YANLIŞ MAHKEMEYE HİTABEN MAZERET DİLEKÇESİ 
T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/28596 
KARAR NO : 2013/28298 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/09/2012
NUMARASI : 2005/194-2012/197
DAVACI : 1-Besi Satılmış, 2-Ramazan Satılmış, 3-Hacı Osman Satılmış
DAVALI : Nermin Dilek

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılar vekili avukat Hakan Eren geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Read the rest of this entry »

ODA KAYDININ SİLİNMESİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ

yargıtay 2Daire:18
Tarih:2013
Esas No:2013/17177
Karar No:2013/16251
Kaynak:Kendi dosyam
İlgili Maddeler:5362 7,8 , geçici 5 mad
İlgili Kavramlar:ODA KAYDININ SİLİNMESİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ
Dava dilekçesinde, oda üyelik kaydının silinmesi ve borçlu olmadığının
tespitiistenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: