İflasın Ertelenmesi

yargıtay 2İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takiplerin duracağı, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığı ve icra hâkimince tedbir kararının yorumlanamayacağı gözetilmelidir.

T.C.

YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi

 

E:2013/7267

K:2013/17116

T: 06.05.2013

 

  • İflasın Ertelenmesi
  • Kira Alacaklarının Tahsili

 

Özet: İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takiplerin duracağı, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığı ve icra hâkimince tedbir kararının yorumlanamayacağı gözetilmelidir.

(2004 s. İİK m. 179/a, 179/b)

(6100 s. HMK m. 297/1-e)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklılar tarafından borçlu hakkında başlatılan adi kiraya ve hâsılat kiralarına ait takipte, borçlunun talebi üzerine, icra müdürlüğünce İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/3 E. sayılı dosyası ile görülen iflasın ertelenmesi davasında verilen 02.01.2012 tarihli tedbir kararı gereği takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklıların icra mahkemesine başvurusunda takibin reddine dair icra müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep ettikleri, mahkemece; “İİK 179/a maddesindeki erteleme tedbirlerinin şirketin malvarlığının korunmasına yönelik olduğu ancak takip kira alacağına ilişkin olup borçlu şirketin kiralanan yerden kira bedeli ödemeden yararlanacağının düşünülemeyeceği, alacaklı kiralayana böyle bir angarya yüklenemeyeceği, borçlunun yararlanmaya devam ettiği taşınmazın kira bedelleri bakımından icra takibi yapılmasına engel hal bulunmadığı” gerekçeleri ile şikâyetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/3 E. sayılı dosyası ile görülen iflasın ertelenmesi davasında verilen 02.01.2012 tarihli tedbir kararı ile “yapılmış ve yapılacak… icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının… tedbiren durdurulmasına” karar verildiği görülmektedir.

İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen bu tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takipler durur.

Somut olayda icra takibi İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 02.01.2012 tarih 2012/3 E. sayılı kararı tedbir kararından sonra 06.07.2012 tarihinde başlatılmış olup, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığından ve icra hâkimince tedbir kararı yorumlanamayacağından, takibin durdurulmasına dair ve alacaklının takibin devamına karar verilmesi talebinin reddine dair icra müdürlüğü kararları usul ve yasaya uygundur.

O halde mahkemece alacaklıların şikâyetinin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, HMK.nın 297. maddesinin (1). fıkrasının (e) bendi gereğince hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: