Hırsızlık,Suçların İçtimai,Zincirleme Suç,Farklı Mağdurlar,Zararın Giderilmesi Halinde Kazanç Müsaderesi

yargıtay 2Mağdurların tüm zararını gidermiş olan sanığın üzerinde bulunan 66 Liranın 5237 sayılı TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilemez. Read the rest of this entry »

İflasın Ertelenmesi

yargıtay 2İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takiplerin duracağı, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığı ve icra hâkimince tedbir kararının yorumlanamayacağı gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Vekâlet Ücreti ve Masraf Alacağı

yargıtay 2Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan vekâlet ücreti ve masraf alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkin davada, HMK’nın, 10 ve 818 sayılı BK. ’nın 73. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 89.) maddeleri uyarınca para alacağına ilişkin davalarda aksi kararlaştırılmadıkça para borcu alacaklının yerleşim yerinde ödenmesi gerektiğinden alacaklının bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama

yargıtay 2Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen tutanaklarla davacının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı belirlenmiş olup, Kontrol Memuru Raporunun aksi ispat edilemediğinden aylıkların kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaline yönelik talebin reddine karar verilmelidir. Read the rest of this entry »

Şartla Tahliye, Dava ve Cezaların Ertelenmesi

yargıtay 2Gerek Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4616 sayılı Yasanın 1/4-2 maddesi ve gerekse 4758 sayılı Yasanın 1/4-2 maddesindeki -aynı cins suç- kavramını, 765 sayılı TCK’nın da yer alan kabahat ve cürüm şeklindeki suç ayrımına göre anlamak gerektiği, 5237 sayılı TCK’nın da kabahat ve cürüm ayırımının kaldırılıp, ağır hapis, hapis ve hafif hapis şeklindeki düzenlemeye son verilerek, süresi ne olursa olsun tüm hürriyeti bağlayıcı cezaların -hapis- olarak nitelendirildiği, koşullu salıverilme kararının geri alınmasını gerektiren ikinci suç tarihi ile geri alma kararının 23 Nisan 1999’dan sonra olması nedeniyle geri alınan süre ile ilgili olarak anılan yasalarda ki, çekilmesi gereken cezadan 10 yıllık indirime ilişkin hükümden yararlanılamayacağı gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: