213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/11723

K. 2006/246

T. 26.1.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği )

• DEFTER KAYIT VE BELGELERİ TAHRİF ETMEK VEYA GİZLEMEK ( Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği )

• VERGİ BARIŞI YASASI ( 14/3. Maddesi Gereğince Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının Aynı Yasanın 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği )

213/m.359/a

4811/m.14/3,18

ÖZET : 4811 sayılı Vergi Barışı Yasasının 14/3. maddesi gereğince, salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme faizi ve zamlarının, aynı Yasanın 18. maddesine göre, belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekir.

Bu sürenin 5228 sayılı Kanunun geçici 4/2. maddesi ile 2004 yılı Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığı da dikkate alındığında, sanık hakkında düzenlenen vergi suçu ve vergi inceleme raporlarına istinaden tarh edilen vergi borç ve cezalarının tamamının ödenip ödenmediği ile ilgili vergi dairesinden araştırma yapılmalıdır.

Ayrıca bunlara karşı idari yargıda dava açılmış ise, yasal süresi içerisinde vazgeçilip vazgeçilmediği de ilgili mahkemesinden sorularak, sanığın hukuki durumunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanık Giray’ın yapılan yargılaması sonunda: 213 sayılı Yasanın 359/a-2 ve 765 Sayılı TCK’nın 59/2. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair ( Ezine Asliye Ceza Mahkemesi )nden verilen 20.02.2003 gün ve 2002/172 Esas, 2003/8 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 23.07.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12.11.1990 ve 6-217/268 sayılı kararında da açıklandığı üzere; sahte kira sözleşmesi düzenleyen sanığın amacı vergi matrahını düşük göstererek, daha az vergi ödemek ve bu suretle vergi kaçırarak kendisine çıkar sağlamaktır. Özel evrakta sahtecilik suçu, bu belgenin Maliye dışında başka bir makama veya kiralayana karşı kullanıldığında oluşabileceğinden tebliğnamedeki özel evrakta sahtecilik suçunun tartışılması gerektiğine ilişkin bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

Ezine Mal Müdürlüğü’nün 13.03.2003 gün ve 282 sayılı yazısından, mükellefin 4811 sayılı Yasadan yararlanmak istediği ve açmış olduğu davalardan vazgeçtiğine dair 09.03.2003 tarih ve 2003/3 sayılı dilekçesi ile başvurduğu ve vergilerini de 11.03.2003 gün ve 641934 sayılı vergi dairesi alındısı ile ödediğinin bildirilmesi karşısında; 27.02.2003 gün ve 25033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 4811 sayılı Vergi Barışı Yasasının 14. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme faizi ve zamlarının, aynı Yasanın 18. maddesinde belirtilen süre içersinde tamamen ödenmesi gerektiği ve bu sürenin 5228 sayılı Yasanın geçici 4/2. maddesi ve fıkrası ile 2004 yılı Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığı da nazara alınarak, yasada öngörülen sürede sanık hakkında düzenlenen 09.05.2002 gün ve 2002/02 sayılı vergi suçu ile 09.04.2002 gün ve 2002/02 sayılı vergi inceleme raporlarına istinaden tarh edilen vergi borç ve cezalarının tamamının ödenip ödenmediği ilgili vergi dairesinden ve bunlara karşı idari yargıda dava açılmış ise yasal süresi içerisinde vazgeçilip vazgeçilmediği de ilgili mahkemesinden tekrar sorularak kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlendikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi ( BOZULMASINA ), 26.01.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: