213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2004/5906

K. 2006/815

T. 13.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Aynı Eylem Nedeniyle Sanık Hakkında Açılan Mükerrer Davanın Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Üzerine Açılan Duruşmada Red Edilmesinin Gerekmesi )

• YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Sonradan Ortaya Çıkan Yeni Olaylara Dayanılarak Cumhuriyet Savcısının Talebi Üzerine İstenebilmesi )

• MÜKERRER DAVA ( Aynı Suçtan Dolayı Mükerrer Kamu Davası Açıldığı Anlaşılmakla Davanın Reddinin Gerekmesi )

213/m.359

5271/m.311

ÖZET : Aynı suçtan Dolayı Sanık hakkında açılan mükerrer davanın temyiz incelenmesinin hükmün kesinleşmesi ile yasal süresinden sonra yapılması nedeniyle, Cumhuriyet Savcısının sanık lehine yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine duruşma açılarak yapılan yargılama sonunda mükerrer açılan kamu davasının reddi gerekir.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanık Galip Okay’ın beraatine dair Silvan Asliye Ceza Mahkemesinin 16.09.1999 gün ve 1997234 Esas, 1999/135 sayılı kesinleşmiş kararını müteakip, aynı eylem nedeniyle 213 Sayılı Yasanın 359/a-2-son maddesi gereğine adı geçen sanığın 4.305.555.000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine dair, sanığın yokluğunda ve katılan idare vekilinin yüzüne karşı verilen, aynı mahkemenin 23.01.2003 gün ve 1998/189 Esas, 2003/15 sayılı karanının, 07.02.2003 günü usulüne uygun olarak tebliğ edildikten sonra 24.02.2003 havale tarihli dilekçesiyle Yargıtay’ca incelenmesini isteyen sanığın temyiz isteminin, yasal süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle, mahkemenin 19.03.2003 gün ve 1998/189 Esas, 2003/15 sayılı ek kararı ile reddedilip, iş bu red kararı sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen temyiz edilmeyerek, hükmün kesinleşmesi nedeniyle, Cumhuriyet Savcısının sanık lehine yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine duruşma açılarak yapılan yargılama sonunda; 23.01.2003 gün ve 1998/189 Esas, 2003/15 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün iptaline ve mükerrer açılan 1998/189 Esas sayılı kamu davasının 1412 sayılı CMUK.nun 253/3. maddesi gereğince reddine dair SİLVAN Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.01.2004 gün ve 1998/189 Esas, 2003/15 Karar sayılı ek kararın süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 10.05.2004 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Yargılamanın yenilenmesi talebi kabul edilip duruşma açılarak yapılan yargılama sonunda önceki hükmün iptal edilmesi ve mükerrer açılan 1998/189 Esas sayılı kamu davasının karar tarihinde yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 253/3. maddesi gereğince reddedilmesi gerektiği gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan,

SONUÇ : atılan vekilinin suçun yasal unsurlarının oluştuğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 13.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: