213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/11839

K. 2006/938

T. 15.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanmak – Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği )

• VERGİ BARIŞI YASASI ( Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği – Sahte Fatura Kullanmak )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği )

213/m. 359/b-1

4811/m.14/1

ÖZET : Sanık hakkında “sahte fatura kullanmak” suçundan yargılama şartı olan defterdarlık mütalaası alındıktan sonra; yüklenen suçun niteliği ve işlendiği tarih itibariyle 27.02.2003 gün ve 15033 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 14. maddesi gereğince yeniden takdir ve değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanık Feriz Akgöl’ün yapılan yargılaması sonunda:4811 Sayılı Yasanın 14/1. maddesi uyarınca kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair YUNAK Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.03.2003 gün ve 2002/99 Esas, 2003/19 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 05.09.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 22.5.2002 günlü vergi inceleme raporu içeriğinden sanığın eyleminin, 2000 yılında sahte fatura kullanmak suçunu oluşturduğu ve bu fiilinin temas ettiği 213 Sayılı Yasanın 359/b-1. maddesindeki suça bakmak ve delilleri tartışıp, değerlendirmek görevinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği görevli mahkemece de “sahte fatura kullanmak” suçundan yargılama şartı olan defterdarlık mütalaası alındıktan sonra; yüklenen suçun niteliği ve işlendiği tarih itibariyle 27.02.2003 gün ve 15033 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 14. maddesi gereğince yeniden takdir ve değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Kabule göre de; 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 14/1. madde ve fıkrası uyarınca kamu davasının ortadan kaldırılabilmesi için anılan maddenin 3. bendi gereğince salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme faizi ve zamlarının bu kanunun yürürlüğünden önce ya da bu kanun hükümlerinden yararlanılmak suretiyle öngörülen süre ve tutarlarda tamamen ödenmesi gerektiği ve bu sürenin 5228 sayılı Yasanın 4/2. maddesi ile 2004 yılı Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığı da nazara alınarak vergi borçları ceza ve gecikme faizi ile zamlarının tamamının ödenip ödenmediği ile bunlara karşı idari yargıda dava açılıp açılmadığı açılmış ise vazgeçilip vazgeçilmediği araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar ve taktiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 15.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: