213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/8846

K. 2006/1007

T. 20.2.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET SUÇU ( Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olması )

• GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK ( Yasa Gereğince Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğması Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarılmış Olması )

213/m.359

ÖZET : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 Sayılı Yasa ile değişik 359/b-1 ve 359/a-2. maddelerine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarılmıştır.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanık Tuncer Tozlu’nun yapılan yargılaması sonunda:

Beraatine dair ORDU Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.11.2001 gün ve 2001/198 Esas, 2001/300 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 23.05.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 Sayılı Yasa ile değişik 359/b-1 ve 359/a-2. maddelerine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle; Densa Su Ürünleri Sanayii İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi olan sanığın, Ağustos/2000 dönemi katma değer vergisi iadesi için, düzenleyerek kullandığı 2000 takvim yılına ait 11 adet müstahsil makbuzunun bir kısmını gerçek bir mal karşılığı olmaksızın sahte, bir kısmını ise tutarını fazla göstermek suretiyle muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak düzenlediği, iddia, vergi suçu ve inceleme raporları, tanık beyanları, Vergi Denetmeni Tahsin Ş. tarafından düzenlenen ve sanık tarafından da imzalanan 26.06.2001 tarihli tutanak ile tüm dosya kapsamıyla sabit olduğu halde yazılı şekilde beraatine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 20.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: