213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2005/11934

K. 2006/5013

T. 19.4.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRI DAVRANMAK ( Defter ve Belgelerin Yandığı Savunmasının Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• DEFTER VE BELGELERİN YANDIĞI SAVUNMASI ( Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• YAZILI EMİR ( Defter ve Belgelerin Yandığı Savunmasının Yargılama Sırasında İleri Sürülüp Bu Hususta Delil Takdir Edilerek Karar Verildiği – Delil Takdirine Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )

• DELİL TAKDİRİ ( Dayanan Sebeplerle İlgili Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği – 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Aykırı Davranmak )

213/m.139,359/a-2

1412/m.253

ÖZET : Davaya konu eylemlerin birbirinden farklı olmasından dolayı sanık hakkındaki davaların aynı sebebe dayanmaması nedeniyle, defter ve belgelerin yandığı savunmasının yargılama sırasında ileri sürülmüş olması ve bu hususta delil takdir edilerek karar verilmiş bulunması karşısında, delil takdirine dayanan sebeplerle ilgili yazılı emir yoluna gidilemez.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanıklar Bekir Özacar ve Seydi Özacar’ın, 4369 sayılı Kanunla değişik anılan Kanun’un 359/a-2 maddesi uyarınca ayrı ayrı 6’şar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına dair, ADANA 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 25.06.2003 gün ve 2000/1483 esas, 2003/1029 sayılı kararını kapsayan dosya aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 06.09.2005 gün ve 36921 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 19.09.2005 gün ve Y.E. 2005/160421 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu;

Mezkür ihbarnamede;

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Adana Gelirler Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 20.10.2000 tarihli vergi suçu raporuna göre, Adana Beşocak Vergi Dairesinin mükellefi olan Doğu İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 1995 yılı defter ve belgelerini yapılan tebligata rağmen ibraz etmemesi şeklinde belirlenen eylemden dolayı sanıklar hakkında açılan kamu davasının da, sanıkların 1995 yılına ait defter ve belgelerin işyerinde çıkan yangın sonucu yandığı şeklindeki savunmaları ve bu savunmayı destekleyen Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 20.12.1995 tarih, 1995/1035-1366 sayılı kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 07.09.1995 tarihli yazısı karşısında, sanıklara 213 sayılı Kanun’un 139. maddesine uygun tebligatın aranamayacağı gibi isnad edilen suçun kanuni unsurlarının oluşmadığının gözetilmesinde,

Ayrıca sanıklardan Bekir Özacar’ın, Diyarbakır Vergi Dairesi görevlilerince yapılan tebliğe rağmen söz konusu defter ve belgelerin ibraz edilmemesi sebebiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 13.11.1997 tarih, 1997/8750-4232-2248 sayılı iddianame ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucu, Diyarbakır 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 08.05.2002 tarih, 1997/707 esas, 2002/515 sayılı kararı ile beraatine karar verilmiş olması karşısında, aynı sebebe dayalı olarak açılan kamu davasının 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 253. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmamasında isabet görülmemiş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Adana 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 2000/1483 esas ve 2000/1029 karar sayılı dosyadaki davaya konu eylemle Diyarbakır 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 19997/707 esas 2002/515 karar sayılı dosyasındaki vergi mükellefiyetlerinin davaya konu eylemlerin birbirinden farklı olmasından dolayı sanık Bekir Özaçar hakkındaki davaların aynı sebebe dayanmaması nedeniyle, defter ve belgelerin yandığı savunmasının yargılama sırasında ileri sürülmüş olması ve bu husus delil takdir edilerek karar verilmiş bulunması karşısında, delil takdirine dayanan sebeplerle ilgili yazılı emir yoluna gidilemeyeceğinden de bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderacatı yerinde görülmediğinden REDDİNE, 19.04.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: