213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1946

K. 2007/2587

T. 16.4.2007

yargıtay 2• VERGİ SUÇLARI ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

• SAHTE FATURA ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

• DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Verileceği )

• 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu’ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

213/m.359

4811/m.14/1

ÖZET : Vergi Barışı Kanunu’ndan yararlanıp vergi ve cezası bulunmayanlar hakkında açılan kamu davalarının 4811 sayılı Yasa’nın 14/1. maddesi gereğince ortadan kaldırılması gerekir.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık Veli’nin bozma üzerine yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair ( Adana İkinci Ağır Ceza Mahkemesi ) ‘nden verilen 27.02.2006 gün ve 2005/262 Esas, 2006/99 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 12.02.2007 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 20.04.2001 gün, 14 sayılı Vergi Suçu ve 13 sayılı Vergi İnceleme Raporu ile 2000 yılında sahte fatura kullanarak katma değer vergisi ziyama sebebiyet verdiği iddia olunan ve D… İnşaat Ltd. Şti. yetkilisi olan sanığın dosyaya ibraz ettiği kesinleşme şerhi bulunan karar örneklerinden, anılan vergi raporlarında tarhı önerilen vergi ve cezalar için Adana İkinci Vergi Mahkemesi’ne açtığı davaların kabulüne ilişkin 13.02.2002 tarihli kararların, 4811 sayılı Vergi Barışı Yasası’nın yürürlüğe girmesinden önce Adana Bölge İdare Mahkemesi’nce 16.10.2002 tarihinde onanarak kesinleştiğinin anlaşılması ve Y… Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 07.05.2003 gün ve 16506 sayılı yazısından sanığın 4811 sayılı Yasa’dan yararlanmak için başvuruda bulunmadığının bildirilmesi karşısında, adı geçen vergi dairesinden suça konu faturalarla ilgili olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarındaki vergi ve cezaların, vergi mahkemesinin kararlarına istinaden terkin edilip edilmediği, başkaca vergi ve cezasının bulunup bulunmadığı sorularak terkin edildiğinin ve başkaca vergi ve cezasının bulunmadığının bildirilmesi halinde sanık hakkındaki kamu davasının 4811 sayılı Yasa’nın 14/1. maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceği gözetilmeden, eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi ( BOZULMASINA ) , 16.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: