213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/1268

K. 2007/2800

T. 25.4.2007

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK’nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği – Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK’nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )

• VERGİ SUÇU ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemek Şeklindeki Eylemi )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi – Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

213/m.359/b-1

5237/m.7

5252/m.9

765/m.102/4,104/2

ÖZET : Özel belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçlarından yargılanan sanığın, muhasebeciliğini yaptığı firmaya ait bastırdığı faturaları bir mal ve hizmet karşılığı olmaksızın komisyon karşılığında sahte olarak düzenlemek şeklindeki eyleminin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1 maddesindeki suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin olarak delilleri takdir ve değerlendirme görevi, suç tarihi itibariyle üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanık lehine olan 765 sayılı TCK’nın 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suçun işlendiği tarihten inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşıldığından, sanık hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmelidir.

DAVA : Özel belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçlarından sanık Cengiz’in yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair ( Adapazarı İkinci Asliye Ceza Mahkemesi )’nden verilen 08.11.2006 gün ve 1999/849 Esas, 2006/792 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafisi tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı’nın bozma-ortadan kaldırma isteyen 11.02.2007 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanığın, oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen muhasebeciliğini yaptığı firmaya ait bastırdığı faturaları bir mal ve hizmet karşılığı olmaksızın komisyon karşılığında sahte olarak düzenlemekten ibaret eyleminin, kül halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-1 maddesindeki suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın suç tarihi itibariyle üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ); ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7 ve 5349 sayılı Kanun’la değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanığa yüklenen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanık lehine olan 765 sayılı TCK’nın 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının; suçun işlendiği 22.05.1999 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiğinden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK’nın 102/4. ve 104/2. maddeleri uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA, 25.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: