213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/2628

K. 2007/6320

T. 4.10.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/4’de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu – Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Düzenlemek/5 Yıl – Gerçekleştiği/Kamu Davasının 765 S.K. Md. 102/4 Uyarınca “Ortadan Kaldırılması” Yerine “Düşürülmesine” Karar Verilemeyeceği )

• DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek/765 S.K. Md. 102/4’de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu – Kamu Davasının “Düşürülmesine” Karar Verilemeyeceği )

• KURUMLAR VERGİSİNDE KULLANILAN SAHTE FATURALAR ( 1998 Yılına Ait/Sanıklar Yönünden Suç Tarihinin 1.5.1999 Olduğu – Zamanaşımı )

765/m. 102/4, 104/2

213/m. 359

5422/m. 21, 28, 29

ÖZET : 1-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklara yüklenen “Sahte Fatura Düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, 765 Sayılı TCK.’nun 102/4 maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımının, sanığın sorgusunun yapıldığı 25.01.2001, 23.03.2001 tarihlerinden hükmün verildiği 27.06.2006 tarihine kadar gerçekleştiği gözetilerek kamu davasının 765 Sayılı TCK.’nun 102/4. maddesi uyarınca “Ortadan Kaldırılması” yerine “Düşürülmesine” karar verilmesi,

2-1998 yılına ait sahte düzenlendiği iddia olunan suça konu faturaların dosya içinde mevcut vergi inceleme raporlarına göre anılan şirketçe Kurumlar Vergisinde Kullanıldığının anlaşılması karşısında adı geçen sanıklar yönünden suç tarihinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21, 28, 29 maddeleri uyarınca 1.5.1999 olduğu ve hüküm tarihinde zamanaşımımın dolmadığı gözetilmeden sanıklar hakkıdaki davaların zamanaşımı gerçekleştiğinden bahisle düşürülmesine karar verilmesi ,

Yasaya aykırıdır.

DAVA : 213 Sayılı Vergi Usul yasasına muhalefet suçundan sanıklar A.K., Y.A., N.K., A.G., M.G., Y.D., S.S., N.K., M.K., K.S., H.İ.B., A.B., M.T., R.K., T.K., A.G., A.Z.T., R.Ü. hakkında açılan kamu davalarının birleştirilerek yapılan yargılaması sonunda: 765 Sayılı TCK.nun 102/4, 104/2 ve CMK.nun 223/8 maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine dair Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.6.2006 gün ve 2000/242 E., 20 K. sayı1ı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 14.03.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında; Sanık T.’nin yanlış yazılan adının düzeltilmesi, kısa ve gerekçeli kararın hüküm kısmında hakkındaki dava, zamanaşımı ile düşürülen sanık N.K.’nin adının karar başlığına yazılmamasının mahallinde tamamlanması mümkün görülmüştür.

1-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklardan N.K., Y.A. ve H.İ.B.’ye yüklenen “Sahte Fatura Düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, 765 Sayılı TCK.’nun 102/4 maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımının, sanığın sorgusunun yapıldığı 25.01.2001, 23.03.2001 tarihlerinden hükmün verildiği 27.06.2006 tarihine kadar gerçekleştiği gözetilerek kamu davasının 765 Sayılı TCK.’nun 102/4. maddesi uyarınca “Ortadan Kaldırılması” yerine anılan yasanın l02/4, 104/2 ve 5271 sayılı CMK.’nun 223/8. maddesi gereğince “Düşürülmesine” karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.’nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan hüküm fıkrasından “en son sahte faturanın düzenlendiği 31.10.1998 tarihinden itibaren suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 Sayılı TCK.’nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımı dolmuş olduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle CMUK. 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine” ibaresinin çıkarılıp, yerine “sanıklardan N.K., Y.A. ve H.İ.B. hakkında açılan kamu davasında 5 yıllık asli dava zamanaşımı dolduğundan 765 Sayılı TCK.’nun 102/4. maddesi uyarınca kamu davasının ortadan kaldırılmasına” denilmek suretiyle hükmün bu sanıklar yönünden DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

2-Katılan hazine vekilinin T.İnş.Tic. Ltd.Şti.’nin sahibi ve çalışanları olan sanıklar M.T., R.K., T.K., A.G., A.Z.T., R.Ü.’nün “Sahte Fatura Kullanmak”, diğer sanıklar A.K., A.G., M.G., Y.D., S.S., N.K., M.K., K.S., A.B.’nin “Sahte Fatura Düzenlemek” suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince;

1998 yılına ait sahte düzenlendiği iddia olunan suça konu faturaların dosya içinde mevcut vergi inceleme raporlarına göre anılan şirketçe Kurumlar Vergisinde Kullanıldığının anlaşılması karşısında adı geçen sanıklar yönünden suç tarihinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21, 28, 29 maddeleri uyarınca 1.5.1999 olduğu ve hüküm tarihinde zamanaşımımın dolmadığı gözetilmeden sanıklar hakkıdaki davaların zamanaşımı gerçekleştiğinden bahisle düşürülmesine karar verilmesi ,

SONUÇ : Yasaya aykırı katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden adları geçen sanıklar hakkındaki hükmün, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.’nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar anılan dava zamanaşımının gerçekleştiği anlaşıldığından ve bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 Sayılı TCK.’nun 102/4 ve 102/4 maddeleri gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA, 04.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: