213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/6740

K. 2007/7940

T. 14.11.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• KAÇAKÇILIK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı’nın İlgili Vergi Dairesi’ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )

213/m.359/b-1,367/2

ÖZET : Sanığın sahte fatura düzenlemekten ibaret eylemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-1 maddesinde öngörülen suçu oluşturur. Suçun işlendiğini haber alan Cumhuriyet Savcılığı’nın ilgili Vergi Dairesi’ni haberdar ederek inceleme yapılmasını istemesi gerekir. Kamu davasının açılması hususunun inceleme sonucunun bildirilmesine kadar ertelenmesi gerekir.

DAVA : Özel belgede sahtecilik suçundan sanık Cafer’in yapılan yargılaması sonunda: 765 sayılı TCK’nın 345 ve 647 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince mahkumiyetine dair ( Ankara Onüçüncü Asliye Ceza Mahkemesi )’nden verilen 30.11.2005 gün ve 2004/308 Esas, 2005/1106 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı’nın bozma isteyen 14.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1 maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup, bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle katılanın muhasebecisi olan sanığın giyim yardımından yararlanacak kişilerce kullanılmak üzere sahte faturalar düzenlemekten ibaret eyleminin anılan Yasa’nın 359/b-1 maddesinde öngörülen suçu oluşturacağından, 213 sayılı Yasa’nın 367. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığı’nın, hemen ilgili Vergi Dairesi’ni haberdar ederek inceleme yapılmasını istemesi ve kamu davasının açılması hususunun, inceleme sonucunun C.Savcılığı’na bildirilmesine talik olunması gerekirken, suç duyurusunda bulunan mükellefin muhasebecisi olan sanığın sahte fatura düzenlediğine ilişkin şikayet dilekçesi üzerine Defterdarlık veya Gelirler Bölge Müdürlüğü’nden dava şartı olan mütalaa alınmadan, açılan kamu davasına devamla suç vasfında yanılgıya düşülerek özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , 14.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: