213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2585

K. 2008/5314

T. 27.5.2008

yargıtay 2• V.U.K.’A MUHALEFET ( Defter ve Belge Gizlemek/Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılması Gerektiği )

• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılacağı )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Yasa – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sahte Fatura Kullanmak – Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Değerlendirilmesi Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : V.U.K’a muhalefet ( defter belge gizlemek ) suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda, Mükellef sanığın tebliğ edilen defter ve belge istem yazısı üzerine, istenen belgelerden bir kısmını incelemeye ibraz etmesine rağmen anılan yıllara ait faturaların muhasebecisinde olması ve muhasebecisinin taşınması sırasında kaybetmiş olabileceğini ileri sürerek ibrazdan kaçınmış olduğu beyanlarına göre savunma usulen araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

Sahte fatura kullanmak suçundan ise hükümden sonra, yürürlüğe giren ve sanık lehine sonuç doğuran CMK. nın 231. maddesi gereğince, sanık hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceği hususunun takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçundan sanık Ayhan Y. hakkında yapılan yargılama sonunda, defter ve belge gizlemek suçundan beraatına, sahte fatura kullanmak suçlarından 213 sayılı Kanunun 359/b-1, TCK.nun 80, 59 ( iki kez ) maddeleri gereğince mahkumiyetine dair İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.7.2007 gün ve 2006/465 Esas, 2007/515 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma-onama isteyen 16.3.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Katılan vekilinin, sanık hakkında “defter belge gizlemek” suçundan kurulan beraat hükmüne yönelen temyiz itirazlarını incelenmesinde:

Mükellef sanığın 08.03.2006 tarihinde tebliğ edilen defter ve belge istem yazısı üzerine, istenen belgelerden 2001 ve 2002 yıllarına ait defter ve belgelerin bir kısmını incelemeye ibraz etmesine rağmen Konak Vergi Dairesine kayıtlı Pervin I. isimli mükelleften alıp yasal defterlerine KDV indirimi için kayıt ederek Katma Değer Vergisinde indirim konusu yaptığı anılan yıllara ait Faturalarını muhasebecisinde olması ve muhasebecisinin taşınması sırasında kaybetmiş olabileceğini ilere sürerek ibrazdan kaçınmış olduğu beyanlarını da içeren 12.04.2006 tarihli tutanak içeriğine göre savunma usulen araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırı,

2- Müdafiinin, sanık hakkında “sahte fatura kullanmak” suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelen temyiz itirazlarını incelenmesine gelince:

Hükümden sonra, 08.02.2008 günlü 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve sanık lehine sonuç doğuran 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesi gereğince, sanık hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilip verilmeyeceği hususunun takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.05.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: