213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/590

K. 2007/4440

T. 26.6.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA BASARAK KULLANMAK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında – Defterdarlık Ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında Sahte Fatura Basarak Kullanmak- Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak /Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği – Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• DEFTERDARLIK YADA GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MÜTALAASI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Mütalaa Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği )

213/m.359, 367

ÖZET : Sahte Fatura Basarak Kullanmak suçundan sanığın fiilinin 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinde düzenlenen suçları oluşturacağı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gözetilerek dava şartı olan Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğü mütalaası alındıktan sonra iddianame tarihine göre görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekir

DAVA : Özel belgede sahtecilik suçundan sanık R. D.’nun yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.09.2004 gün ve 2003/68 Esas, 2004/339 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmesi üzerine dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığının 7.07.2005 tarihli yazısı ile 5320 Sayılı Yasanın 8/2. maddesi uyarınca iade olunması sonrası aynı mahkemece duruşma açılarak yapılan yargılama sonucunda verilen 24.11.2005 gün ve 2005/633-1198 sayılı kararın sanık müdafiince süresinde temyiz edilmiş ve dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 20.01.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Sanığa yüklenen “sahte fatura basarak kullanmak” fiilinin, 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinde düzenlenen suçları oluşturacağı gözetilerek 213 Sayılı Kanunun 367. maddesi uyarınca dava şartı olan Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğü mütalaası alındıktan sonra iddianame tarihine göre görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekirken yargılamaya devamla özel belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre de,

A- Anayasanın 141, 5271 Sayılı CMK.nun 34, 230 ve 289/9 maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık olması ve Yargıtay’ın bu işlerini yerine getirmesi için kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmelerin, sanığın eyleminin ve yüklenen suçun yasal unsurlarının ne olduğunun açık olarak gerekçeye yansıtılması gerekirken bu ilkelere uyulmadan gerekçeden yoksun olarak hüküm kurulması,

B- 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca suç Tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri olaya uygulanarak sonuçların karşılaştırılması suretiyle lehe Yasanın tespiti gerektiği nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: