213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/583

K. 2010/7265

T. 24.6.2010

yargıtay 2• VERGİ İNCELEMESİNDE DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEMEK ( İncelemenin Dairede Yapılmasını Gerektiren Nedenlerden Birinin Varlığı Önceden Belirlenmeden Faaliyetini Sürdüren Mükelleflere Defter ve Belgelerin İbrazı İçin Yapılan Tebligatların Hukuken Geçerli Olmayacağı )

• VERGİ İNCELEMESİNİN DAİREDE YAPILMASI ( Defter ve Belge İbraz Etmemek – Sanığın İşyerini Kapattığını Beyan Ettiği/İşyerinin Kapatılmış Olması Halinde İşyerinde Vergi İncelemesi Yapılması Zorunluluğunun Bulunmadığı )

• İŞYERİNİN KAPATILMIŞ OLMASI ( Vergi İncelemesinde Defter ve Belge İbraz Etmemek – Sanığın İşyerini Kapattığını Beyan Ettiği/İşyerinin Kapatılmış Olması Halinde İşyerinde Vergi İncelemesi Yapılması Zorunluluğunun Bulunmadığı )

• KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Vergi İncelemesinde Defter ve Belge İbraz Etmemek – Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilirken 213 S.K. Md. 359/a-2’de Yer Alan Hükmün Gözetileceği )

• HÜKÜMDEN SONRA DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN KANUN MADDESİ ( Vergi İncelemesinde Defter ve Belge İbraz Etmemek – Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 213 S.K. Md. 359/a-2’de Yer Alan Hükmün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4906

K. 2010/11251

T. 14.10.2010

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanık Hakkındaki HAGB Kararı İncelenmesinin Yalnızca Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Yönünden Yapılacağı – Vergi Dairesi Başkanlığı İle Gerekli Yazışmalar Yapılmadan Durma Kararı Verildiği Yönündeki Gerekçe İle Kararın Ortadan Kaldırılamayacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 213 S.K.’ya Muhalefet/Kararına Karşı Yapılan İtirazın Yalnızca Koşulların Oluşup Oluşmadığı Yönünden İnceleneceği – Gerekli Yazışmalar Yapılmadan Durma Kararı Verildiği Yönündeki Gerekçe İle Kararın Ortadan Kaldırılamayacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1324

K. 2010/12244

T. 4.11.2010

yargıtay 2• SAHTE FATURA ( Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )

• MAL VE PARA AKIŞINI GÖSTEREN SEVK VE TAŞIMA İRSALİYELERİ ( Teslim ve Tesellüm Belgeleri Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler ve Faturaları Düzenleyene Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahte Fatura – Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/10722

K. 2011/3348

T. 24.3.2011

yargıtay 2• HİSSE VE İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI ALACAK ( Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği – Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği

• UZLAŞMA ( Hisse ve İşletme Devri Sözleşmelerine Dayalı Alacak İstemi – Vergi Ziyana Sebep Olan Olayın Sahteciliğe Dayanması Halinde Uzlaşmanın Olamayacağı/Vergi Dairesinden Gelen Yazıda Kesilen Cezanın Uzlaşma Kapsamında Olmadığının Belirtildiği – Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzlaşmaya Dair Davacı Taraf İtirazının İncelenmesi Amacıyla Dosyanın Bilirkişilere veya Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği – Rapor Sonucuna Göre Karar Verileceği/Bilirkişi Raporuna Karşı Yapılan Bu Ciddi İtiraz İncelenmeksizin Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1228

K. 2011/1832

T. 5.4.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGE SAKLAMAK ( Sanığın Çalıştırmış Olduğu Ücretlilere Ait Özel Gider İndirimi Belgelerinin Konulduğu Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği )

• ÖZEL İNDİRİM BELGELERİNİN KONULDUĞU VERGİ İADE ZARFI ( Sanığın Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Tespiti Gereği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Çalıştırmış Olduğu Ücretlilere Ait Özel Gider İndirimi Belgelerinin Konulduğu Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/2279

K. 2011/2033

T. 14.4.2011

yargıtay 2• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sahte Olduğu İddia Edilen Faturaları Düzenleyen Şirketler Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılacağı )

• SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Vergi Kaçakçılığı – Birden Fazla Sahte Fatura Kullanıldığından Teselsül Hükümlerinin Uygulanacağı )

• MÜTESELSİL SUÇ ( Vergi Kaçakçılığı – Birden Fazla Sahte Fatura Kullanıldığından Teselsül Hükümlerinin Uygulanacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5028

K. 2011/4033

T. 6.7.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı – CMK’nun 231. Md.nin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜESSESESİ ( Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı – CMK’nun 231. Md.nin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu/Sahte Fatura Düzenleme )

• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Geçmiş Dönemlere İlişkin Gelir Vergisi İle Katma Değer Vergisi Beyanları Yeniden Hesaplanmak Suretiyle Bu Vergiler Tarh Edilerek Bunlara Bağlı Bir Kısım Cezalara Hükmedildiği – Tarh Edilen Bu Vergi ve Cezaların Eylemden Doğan Zarar Niteliğinde Bulunmadıkları ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16483

K. 2011/4571

T. 7.7.2011

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Kanunu’na Aykırılık – Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

• YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE ( Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1585

K. 2011/19905

T. 12.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Niteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )

• DAVA ŞARTI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• MÜTALAA ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Biteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4385

K. 2011/19954

T. 14.9.2011

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Faturada Yer Alan Malları Aldığını ve Bedelini Nakden Ödediğini Beyan Ettiği/Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )

• FATURA ( VUK’a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( VUK’a Muhalefet/Suça Konu Faturayı Düzenleyen Şirketin Faturadaki Emtiaları Alıp Almadığı Yönünde Tespit Yapılamadığı – Faturayı Düzenleyen Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği/Açılmışsa Davaların Birleştirileceği ) Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: