213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/634

K. 2013/9164

T. 3.6.2013

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Suçun Oluşmayacağı )

• VERGİ İNCELEMESİNİN ŞİRKET YETKİLİSİNİN YOKLUĞUNDA YAPILMASI ( Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşmayacağı )

• DEFTERLERİN HAZIR BULUNDURULMASI İHTARI ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşmayacağı )

• İŞÇİYE YAPILAN İHTAR ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Yokluğunda Yapılan Denetimde Defter ve Belgelerin 15 Gün İçerisinde İbraz Edilmesi İhtarının İşçiye Yapıldığı – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )

213/m.Mük.355,359

ÖZET : Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunda; sanığın yetkilisi olduğu işyerinde yokluğunda envanter denetimi yapıldığı esnada defter ve belgelerin 15 gün içerisinde ibraz edilmesinin denetimde hazır olan işçisine ihtar edildiğinin belirtilmesi suça konu defter ve belgelerin vergi denetmeni tarafından vergi incelemesine esas olarak istenildiğine dair sanığa yapılmış bir tebligat veya belgenin bulunmaması karşısında suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit ve saklama mecburiyeti bulunan defter ve belgelerin vergi incelemesine esas olmak üzere yetkili kimselerce usulüne uygun yapılan tebligata rağmen yasal süresinde ibraz edilmemesiyle oluşacağı, sanık hakkında Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 29.4.2008 gün ve vdenr-2008-VI-339/6 Sayılı vergi suçu raporunda, sanığın yetkilisi olduğu işyerinde yokluğunda envanter denetimi yapıldığı esnada ibraz edilmeyen 2007 takvim yılına ait yasal defter ve belgelerin 15 gün içerisinde ibraz edilmesinin 22.1.2008 tarihli denetimde hazır olan işçisi A. K.’a ihtar edildiğinin belirtilmesi, suça konu defter ve belgelerin vergi denetmeni F. Y. tarafından vergi incelemesine esas olarak istenildiğine dair sanığa yapılmış bir tebligat veya belgenin bulunmaması karşısında, sanığın üzerine atılı” defter ve belgeleri ibraz etmemek” suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre de:

2- )Defter ve belgelerini vergi incelemesine esas olmak üzere istem üzerine merciine teslim etmediğinden bahisle eylemine uyan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılan sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda: somut bir zarara yer verilmediği, C.M.K.nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanmasına engel oluşturabilecek somut bir zararın meydana geldiğinin kanıtlanamadığı cihetle: 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik C.M.K.nun 231. maddesi uyarınca “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının” takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden, sanığın kamu zararını karşılamadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde C.M.K.nun 231. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: