213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/1580

K. 2011/20203

T. 22.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA TANZİM ETMEK ( İsteyen Kişi ve Şirketler Adına Herhangi Bir Mal ve Hizmet Sağlamadan Komisyon Karşılığı – Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( İsteyen Kişi ve Şirketler Adına Herhangi Bir Mal ve Hizmet Sağlamadan Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Düzenlemek – Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• AYNI TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN ÇOK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Teselsül ve Tekerrür Hükümlerinin Uygulanarak Cezasının Artırılacağı )

• TEKERRÜR VE TESELSÜL ( Aynı Takvim Yılı İçinde Birden Çok Sahte Fatura Düzenlemek – Sanığın Teselsül ve Tekerrür Hükümlerinin Uygulanarak Cezasının Artırılacağı )

213/m.359

ÖZET : Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları olan sanıkların isteyen kişi ve şirketler adına herhangi bir mal ve hizmet sağlamadan komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediklerinin iddia olunması karşısında; yeterli araştırma yapılmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır. Aynı takvim yılında birden çok sahte fatura düzenlendiği anlaşılan ve tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında teselsül ve tekerrür hükümlerinin uygulanarak cezasının artırılması gerekir.

DAVA : Katılan vekilinin dilekçesi içeriğinden temyiz isteminin sanıklar hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik ve sınırlı olduğu anlaşılmakla yapılan inceleme gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )… Elektrik, Elektronik İnşaat ve Sanayi Kabloları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları olan sanıkların 2004, 2005 ve 2006 takvim yıllarında isteyen kişi ve şirketler adına herhangi bir mal ve hizmet sağlamadan komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediklerinin iddia olunması; sanık B. C.’nın, 2004 yılında kahvehanede otururken evvelce tanımadığı bir kişinin yanına gelerek para karşılığında kuracakları şirketle ilgili noterde düzenlenecek evraklara imza atmasını teklif ettiğini, ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul ettiğini, sanık E. G.’in herhangi bir şirketin sahibi veya ortağı olmadığını, nüfus cüzdanını kaybettiğini, diğer sanık B. C.’yı tanımadığını, soruşturma evraklarında belirtilen adreste hiç oturmadığını, muhtemelen kaybettiği kimliği kullanılarak şirketin kurulduğunu savunması, dosyanın incelenmesinde, sanıkların Ankara 3. Noterliğinde düzenlenen 30.4.2004 gün ve 11012 yevmiye numaralı sözleşmeyle F.G. ve M. D.’nın hisselerini devir alarak şirketin ortağı olduklarının, aynı tarihli ortaklar kurulu kararıyla sanık E. G.’in 20 yıl süreyle şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığının, M. D.’nın hisselerini devir ettikleri kişileri tanımadığını, bu kişileri F.G.’ün bulduğunu, suça konu faturaları kullanan D… Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı ve sorumlu müdürü H.G.’ın iş yaptıkları firmanın sahibinin F. isimli soyadını bilmediği kişi olduğunu beyan ettiğinin, D… Enerji şirketince kullanılan faturaların sanıkların şirket ortağı olduğu tarihten sonra 7.6.2004 ila 31.12.2004 tarihleri arasında düzenlendiğinin, seri-sıra numaralarından 11.5.2004 tarihinde basıldıklarının anlaşılması, dosya içerisinde ilgili dönemlere dair hazırlanmış 27.03.2007 gün VDENR-2007-923/2 Sayılı vergi suçu ve 2.12.2006 gün ve VDENR-2006-923/38 Sayılı vergi tekniği raporu dışında bir vergi inceleme raporunun bulunmaması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, 30.04.2004 gün ve 11012 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında ibraz edilen E. G. kimliğinin müstenidat olarak alınan onaylı örneği ilgili noterlikten getirtilip, D… Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları H.G. ve D.A.’la şirketin önceki ortakları M. D., F.G. tanık sıfatıyla dinlenip, sanıklar gerek birbirleriyle gerekse adı geçen tanıklarla yüzleştirilip, Vergi Dairesi Başkanlığından … Elektrik, Elektronik İnşaat ve Sanayi Kabloları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında VDENR-2007-923/2 Sayılı vergi suçu ve VDENR-2006-923/38 Sayılı vergi tekniği raporu dışında 2004, 2005 ve 2006 takvim yıllarına dair hazırlanmış vergi inceleme raporlarının bulunup bulunmadığı, D… Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında vergi tekniği ve suçu raporu düzenlenip düzenlenmediği sorulup düzenlenmiş ise akıbeti araştırılarak dava açıldığının tespiti halinde mümkünse davalar birleştirilip değil ise onaylı örneği dosya arasına alınıp, vedop merkezi sorgulama sisteminden yeniden sorgulama yapılması istenerek … Elektrik, Elektronik İnşaat ve Sanayi Kabloları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin faturalarını kullanan başka mükellefler bulunup bulunmadığı araştırılıp tespiti halinde karşıt inceleme yaptırılarak kayıtlarındaki fatura bilgilerinin ve örnekleri istenip, suça konu faturaları bastığı anlaşılan … Matbaacılık Limited Şirketinden kimin siparişi verdiğinin, ödemeyi yaptığının ve faturayla sevk irsaliyelerini teslim aldığı sorulup, sanık E. G.’in sabıka kaydında gözüken bir hapis cezası ilamını 22.06.2004 tarihinde infaz ettiği gözetilerek hisse devri sırasında ( 30.04.2004 ) cezaevinde bulunup bulunmadığı araştırılıp toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde sanık hükümler kurulması,

Kabule göre de:

2- )Aynı takvim yılında birden çok sahte fatura düzenlendiği anlaşılan ve tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık E. G. hakkında teselsül ve tekerrür hükümlerinin uygulanarak cezasının artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

4- )Sanık E. G. hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1 maddesi uyarınca tayin olunan temel hürriyeti bağlayıcı cezadan 765 Sayılı T.C.K.nun 59/2. ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi gereğince yapılan indirimler üzerine hükmolunan sonuç cezalar eşit ise de; 5237 Sayılı T.C.K.nun uygulanması durumunda hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak anılan Kanunun 53. maddesindeki hak yoksunluğunun da uygulanması gerektiğinden 5237 Sayılı T.C.K.nun aleyhe olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekili ve sanık E. G.’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık E. G.’in mahkumiyet hükmü yönünden ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 22.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: