213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/1580

K. 2011/20203

T. 22.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA TANZİM ETMEK ( İsteyen Kişi ve Şirketler Adına Herhangi Bir Mal ve Hizmet Sağlamadan Komisyon Karşılığı – Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( İsteyen Kişi ve Şirketler Adına Herhangi Bir Mal ve Hizmet Sağlamadan Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Düzenlemek – Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• AYNI TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN ÇOK SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Teselsül ve Tekerrür Hükümlerinin Uygulanarak Cezasının Artırılacağı )

• TEKERRÜR VE TESELSÜL ( Aynı Takvim Yılı İçinde Birden Çok Sahte Fatura Düzenlemek – Sanığın Teselsül ve Tekerrür Hükümlerinin Uygulanarak Cezasının Artırılacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/14850

K. 2011/20234

T. 23.9.2011

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Lehe Kanun Saptaması Kanıt Toplanması veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Olarak Yapılmasının Zorunlu Olduğu )

• LEHE KANUNUN SAPTANMASI ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Lehe Kanun Saptaması Kanıt Toplanması veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Olarak Yapılacağı )

• DURUŞMALI YARGILAMA ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Lehe Kanun Saptaması Kanıt Toplanması veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Olarak Yapılacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9958

K. 2011/20908

T. 19.10.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı – Sanığın Halen Vergi Borcunu Ödememesi Nedeniyle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Defter ve Belgelerin Gizlenmesi – Sanığın Halen Vergi Borcunu Ödememesi Nedeniyle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu/Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığının Gözetileceği )

• ZARARIN GİDERİLMESİ ( Defter ve Belgelerin Gizlenmesi/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı – Sanığın Halen Vergi Borcunu Ödememesi Nedeniyle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15567

K. 2011/21044

T. 24.10.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Sanığın Defterleri Muhasebecide Olduğunu Belirterek İbraz Etmediği – Suçun Oluşacağı )

• KAÇAKÇILIK ( Sanığın Mükellefiyet Kaydını Sildirdiği/Buna Rağmen KDV Beyan Ettiği – Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği /Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )

• MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİREN SANIĞIN KDV BEYAN ETMESİ ( Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/13158

K. 2011/22672

T. 2.12.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Sanığın Tutuklu Olduğunu Bildirdiği – Mücbir Sebepler Arasında Sayıldığı/Tebligatın Yapıldığı Tarihten Önce Tutuklanıp Tutuklanmadığı İle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’ndan Bilgi Alınacağı )

• TUTUKLULUK ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiği – Sanığın Tebligatın Yapıldığı Tarihten Önce Tutuklanıp Tutuklanmadığının Cumhuriyet Savcılığı’na Sorulacağı )

• MÜCBİR SEBEP ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiği )

• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiğinin Gözetileceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/16372

K. 2011/23878

T. 22.12.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN VERGİ İNCELEMESİ İÇİN MERCİİNE TESLİM EDİLMEMESİ (CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı)

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi İçin Merciine Teslim Edilmemesi – CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı)

• VERGİ İNCELEMESİ (Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesi İçin Merciine Teslim Edilmemesi – CMK’nun 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2009/802

K. 2012/45

T. 10.1.2012

yargıtay 2• ZİMMET ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık/Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı – Ödeme Yapmak Üzere Mali Değer Alamayacağı/Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Kooperatif Muhasebecisi Sanığın Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• KOOPERATİF MUHASEBECİSİNİN SAHTE FATURA İLE VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAMASI ( Eylemin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• KAMU GÖREVLİSİ ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık – Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3089

K. 2012/4621

T. 3.4.2012

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK/KULLANMAK ( Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu – Her Takvim Yılında İşlenen Bu Suçlardan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması İle Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanıp Fatura Adet ve Tutarları Nazara Alınarak Alt Sınırdan Ayrılarak Temel Cezanın Belirleneceği )

• HER TAKVİM YILINDA İŞLENEN SUÇLAR ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Sahte Fatura Kullanmak Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Olduğu – Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanacağı )

• FATURA ADET VE TUTARLARI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Sahte Fatura Kullanmak Suçlarında Fatura Adet ve Tutarları Nazara Alınarak Alt Sınırdan Ayrılarak Temel Cezanın Belirleneceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3546

K. 2012/4614

T. 3.4.2012

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİN KAYBI (Eylemin İrade Dışında Meydana Geldiği ve Defter ve Vesikaların Tamamen veya Kısmen Kaybı veya Yok Olması Sonucunu Doğurduğunun Anlaşılması Halinde 213 S. Kanun’un 13. Md.sinde Düzenlenen Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )

• MÜCBİR SEBEP (Vergi Sorumluluğu – Delillerin Değerlendirilmesi Sonucunda Eylemin İrade Dışında Meydana Geldiği ve Defter ve Vesikaların Tamamen veya Kısmen Kaybı veya Yok Olması Sonucunu Doğurduğunun Anlaşılması Halinde 213 S. Kanun’un 13. Md.sinde Düzenlenen Suçun Oluşacağı )

• VERGİ SORUMLULUĞU (Vergi Denetiminden Kaçmak Amacına Yönelik Tertip Niteliğini ve Sair İle Olayın Arz Ettiği Özelliği Duruşmadan ve Tahkikattan Edineceği Kanaate Göre İrdeleyip Değerlendirilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/11359

K. 2012/10704

T. 5.6.2012

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Bu Suça Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Bu Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu/Mütalaa Alınması Gerektiği )

• ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ( Sanığın Bu Amaçla veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Fişi Düzenlemesinin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• VERGİ ZİYAI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu )

• MÜTALAA ALINMASI ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Dava Şartı Olan Mütalaanın Alınması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: