2013 in review

WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2013 yıllık raporu hazırladılar.

İşte bir alıntı:

Louvre Müzesi, yıllık 8.5 milyon ziyaretçi ye sahip. Bu blog, 2013 içinde yaklaşık 500.000 kez görüntülendi. Eğer bu Louvre Müzesi’nde bir sergi olsaydı, bu kadar insanın bunu görmesi yaklaşık 21 gün sürerdi.

Raporun tamamını görmek için buraya tıklayın.

Anayasa Mahkemesi’nden önemli bir iptal kararı

Anayasa Mahkemesi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesinin 7 b ve c bentlerini iptal etti.

5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 7. Fıkrasının a, b ve c fıkraları uygulamada sorun yaratıyordu. 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten yararlanıp serbest bırakılan hükümlüler daha önce işledikleri iddia olunan üst sınırı 7 yıldan az olmayan bir suçtan soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi halinde veya denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra işledikleri bir suçtan alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması halinde denetim serbestlik uygulamasına son verilmekteydi. Devamı İçin TIKLAYINIZ.

Hırsızlık,Suçların İçtimai,Zincirleme Suç,Farklı Mağdurlar,Zararın Giderilmesi Halinde Kazanç Müsaderesi

yargıtay 2Mağdurların tüm zararını gidermiş olan sanığın üzerinde bulunan 66 Liranın 5237 sayılı TCK’nın 55. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilemez. Read the rest of this entry »

İflasın Ertelenmesi

yargıtay 2İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takiplerin duracağı, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığı ve icra hâkimince tedbir kararının yorumlanamayacağı gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Vekâlet Ücreti ve Masraf Alacağı

yargıtay 2Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan vekâlet ücreti ve masraf alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkin davada, HMK’nın, 10 ve 818 sayılı BK. ’nın 73. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 89.) maddeleri uyarınca para alacağına ilişkin davalarda aksi kararlaştırılmadıkça para borcu alacaklının yerleşim yerinde ödenmesi gerektiğinden alacaklının bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama

yargıtay 2Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen tutanaklarla davacının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı belirlenmiş olup, Kontrol Memuru Raporunun aksi ispat edilemediğinden aylıkların kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptaline yönelik talebin reddine karar verilmelidir. Read the rest of this entry »

Şartla Tahliye, Dava ve Cezaların Ertelenmesi

yargıtay 2Gerek Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4616 sayılı Yasanın 1/4-2 maddesi ve gerekse 4758 sayılı Yasanın 1/4-2 maddesindeki -aynı cins suç- kavramını, 765 sayılı TCK’nın da yer alan kabahat ve cürüm şeklindeki suç ayrımına göre anlamak gerektiği, 5237 sayılı TCK’nın da kabahat ve cürüm ayırımının kaldırılıp, ağır hapis, hapis ve hafif hapis şeklindeki düzenlemeye son verilerek, süresi ne olursa olsun tüm hürriyeti bağlayıcı cezaların -hapis- olarak nitelendirildiği, koşullu salıverilme kararının geri alınmasını gerektiren ikinci suç tarihi ile geri alma kararının 23 Nisan 1999’dan sonra olması nedeniyle geri alınan süre ile ilgili olarak anılan yasalarda ki, çekilmesi gereken cezadan 10 yıllık indirime ilişkin hükümden yararlanılamayacağı gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2003/11723

K. 2006/246

T. 26.1.2006

yargıtay 2• VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği )

• DEFTER KAYIT VE BELGELERİ TAHRİF ETMEK VEYA GİZLEMEK ( Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasasının 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği )

• VERGİ BARIŞI YASASI ( 14/3. Maddesi Gereğince Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının Aynı Yasanın 18. Maddesine Göre Belirtilen Süre İçerisinde Ödenmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

213 SAYILI V.U.K MADDE 359

213 Sayılı V.U.K madde 359

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI

MADDE 359 – (Değişik: 4369 – 22.7.1998) a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2005/2456

K. 2006/362

T. 30.1.2006

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )

• YARGILAMA ŞARTI ( Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği – Sahte Fatura Düzenlemek )

• ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Evrakta Sahtecilik – Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: