2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

2004/m. 357, 359, 367

ÖZET : Şikayetçi vekili borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, müşteki vekilince Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlendiği belirtilen protokol gerekçe gösterilerek UYAP üzerinden haciz konulması isteği karşısında protokolün İcra İflas Kanunu’nun yürürlükte olan maddelerinin hükümden düşürdüğünün kabulü mümkün olmadığı, ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, aynı isim ve soy isimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, talebin reddine ilişkin icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından yerinde görülmeyen şikayetin reddine karar vermek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366 ve HUMK.nun 438 maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ) , 15.60 Tl. onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 29.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

DENİZLİ

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2009/604

KARAR NO : 2009/567

HAKİM : VELİ BEYDOĞAN 33364

KATİP : YÜCEL SÖNMEZ 58379

DAVACI : SÖNMEZ YÜCEIŞIK İNŞAAT VE SIHHI TES MAL SAN VE TİC A Ş –

VEKİLİ : Av. SERHAT OĞUZ DEMİRCİ – Mesutbey İşhanı Kat:4 No:35 Denizli

Merkez/ DENİZLİ

DAVA : Şikayet

DAVA TARİHİ : 09/06/2009

KARAR TARİHİ : 09/06/2009

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının evrak üzeri yapılan incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili şikayet dilekçesinde özetle borçlu Recep ÇETİN ve Özgökay İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Denizli 3. İcra Müdürlüğünün 2007/3744 Esas sayılı dosyası ile başlattıkları icra takibinde borçlular adına kayıtla araçların UYAP üzerinden kayden haczi için 28.05.2009 tarihinde icra takip dosyasında talep açtıklarını, taleplerinin icra müdürlüğünce “doğrudan haciz işleneceği hususunda kendilerine kanunla bir görev ve yetki verilmediği ancak İİK.nun 357, 359 ve 367. maddeleri gereğince ilgili kurumlara yazı yazılmak suretiyle haczin tatbik edilebileceğinden” bahisle UYAP üzerinden borçluların araçların tespiti ile trafik kayıtlarına haciz konulması yönündeki taleplerinin reddine karar verildiğini, anılan kararın Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen konuya ilişkin protokole aykırılık teşkil ettiğini belirterek icra müdürlüğünün 28.05.2009 tarihli kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini şikayet yolu ile talep ve dava etmiştir.

Şikayetin niteliği gereği mahkememizce duruşma açılmasına lüzum görülmeyerek dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

Her ne kadar şikayetçi vekili borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, İİK.nun 357. maddesine göre “icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye alakadarlar, mecburdur” yönündeki düzenlemesi, yine İİK.nun 359. maddesindeki “icra memurları yaptıkları muamelelerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler” şeklindeki düzenlemesi ile yine aynı kanunun 367. maddesindeki “icra veya iflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malumatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeye ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur” yönündeki düzenlemeler karşısında müşteki vekilince Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlendiği belirtilen protokol gerekçe gösterilerek UYAP üzerinden haciz konulması isteği karşısında yukarıda belirtilen İİK.nun 357, 359 ve 367. maddeleri halen yürürlükte olup, söz konusu protokolün anılan işbu maddelerde öngörülen yasal düzenlemeleri hükümden düşürdüğünün kabulü mümkün olmadığı gibi aksine düşüncenin protokol hükümlerine yasal düzenleme karşısında üstünlük tanımak anlamını teşkil edeceğinden, ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, zaman zaman günlerce UYAP sistemiyle bağlantı kurulamayışı, aynı isim ve soy isimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri ve icra dairelerindeki dosya sayısının yoğunluğu, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin böyle bir uygulamayla daha fazla çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkememizce yerinde görülmeyen şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere. Şikayetin REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Şikayetçi tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen karar, yasa yolu açık olmak üzere, tarafların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 09.06.2009

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: