2004 SAYILI İİK MADDE 365 İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/19-751

K. 2008/738

T. 17.12.2008

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )

• YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu’na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )

• DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu’na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )

2004/m.363, 365, 366, Geç.7

4389/m.Ek.5

ÖZET : Dava, sıra cetveline itiraza ilişkindir. Temyize konu karar gerçekte bir direnme kararı değil; bozmadan esinlenilmek ve bozmada işaret edilen yönde yeni ve ayrı bir inceleme yapılmak suretiyle oluşturulmuş, farklı bir gerekçeye dayalı, yeni bir hükümdür. Yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi görevi Hukuk Genel Kurulu’na değil, Özel Daireye ait bulunduğundan, dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki “sıra cetveline itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yalova İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.6.2007 gün ve 2007/151 E-253 K. sayılı kararın incelenmesi davacı T. Halk Bankası A.Ş. vekili ve davalılardan E. Coşkun vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 14.02.2008 gün ve 2007/9018-2008/1243 sayılı ilamı ile;

( … Asıl ve birleşen davalar sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. İcra Mahkemesince ilk haczin Yalova Belediye Başkanlığı’nca kamu alacakları için konulduğu, bu alacağın sıra cetvelindeki gibi bırakılmasına; davalı işçilerin alacaklarının İcra ve İflas Kanunu’nun 100 ncü maddesine uygun biçimde T. İş Bankası A.Ş.nin haczine iştirak hakkının bulunduğu fakat T. Halk Bankası AŞ.nin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun Ek 5 nci maddesinden yararlanamayacağı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş; hüküm davacı T. Halk Bankası A.Ş. ile davalı Erkan Coşkun vekillerince temyiz edilmiştir.

1-5311 sayılı yasa ile İcra ve İflas Kanunu’na eklenen Geçici 7 nci madde uyarınca uygulanmasına devam edilen aynı yasanın 363 ncü maddesine göre, sıraya dair şikayet ve itirazın red veya kabulüne ilişkin kararlar, sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının 3.360,-YTL’yi geçmemesi halinde, temyiz kabiliyetinden yoksundur.

İcra Mahkemesinin kararı 18.06.2007 tarihli olup, yukarıda açıklanan nedenle Yalova Belediye Başkanlığı hakkında verilen karar kesin niteliktedir.

Bu sebeplerle kararı temyiz eden davalı Erkan C. vekilinin temyiz istemi İcra ve İflas Kanunu‘ nun 365 /son maddesi hükmü gereğince reddedilmelidir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle somut olay bakımından 4389 sayılı Yasanın Ek 5 nci maddesinin uygulanmasının üçüncü kişilerin muvazaadan ari hakları aleyhine sonuç doğuracağının anlaşılmasına göre, davacı T.Halk Bankası A.Ş. Vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının icra ve İflas Kanunu’nun 366 nci maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

3-Davacı T.Halk Bankası A.Ş. vekili haciz tarihlerinin davalı işçilerin hacizlerinden önceki tarihli olduğunu ileri sürdüğüne göre, davalı işçilerin takip dayanağı kıldıkları ilamların dava tarihlerinin tesbiti ile İcra ve İflas Kanunu’nun 100’ncü maddesi uygulamasının adı geçen davacı banka yönünden değerlendirilmesi gerekir. Bu inceleme yapılmadan hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Asıl dava ve birleştirilen davalar, sıra cetveline itiraza ilişkindir.

Davacı T.Halk Bankası A.Ş. vekili, asıl davada, davalılardan Erkan C. tarafından, borçlu G. Meşrubat Pazarlama Ticaret A.Ş. aleyhine başlatılan ve Yalova İcra Müdürlüğünün 2006/1873 esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen icra takibi sırasında borçluya ait taşınmazın ihale ile satıldığını, 09.04.2007 tarihli sıra cetvelinin düzenlendiğini; davacının da anılan borçlu şirket hakkında Yalova İcra Müdürlüğünün 2005/8245 esas sayılı dosyasıyla icra takibi yaptığını, bu takip sırasında ihaleye konu taşınmaza haciz konulduğunu; 2006/1873 esas sayılı dosyada düzenlenen 09.04.2007 tarihli sıra cetvelinde, davacı bankanın takip konusu ettiği alacakların vasıfsız alacak olarak kabul edildiğini ve bu dosyalardan sonra taşınmaza haciz konulan 2005/1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878 esas sayılı dosyalar ile birinci sıradaki Yalova Belediyesi arasında garameten paylaştırma yapıldığını, oysa davacı bankanın dosyasında konulan hacizlerin, tarih itibariyle, paylaştırma yapılan söz konusu dosyalardan önce olduğu gibi, 26.12.2003 tarih ve 25238 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren 5020 s.K.nun ek 5. maddesi ile 20. ve 21. maddeleri ile birlikte düşünüldüğünde, Hazine alacağı olarak kabul edilmesi ve bu nedenle imtiyazlı alacak olarak sıra cetvelinde yer alması gerektiğini, bu durumda, davacı alacağına vasıfsız alacak olarak yer veren ve ihale bedelinden alacak isabet ettirmeyen müdürlük kararının ve sıra cetvelinin kanuna aykırı bulunduğunu ileri sürerek; sıra cetvelinin iptali ile ihale bedelinden, imtiyazlı olan ve Hazine alacağı niteliğinde bulunan banka alacağına ilişkin dosyaya para isabet edecek şekilde yeni bir sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş; birleştirilerek görülen davasında ise, aynı talebini Yalova İcra Müdürlüğünün 2005/8027 esas sayılı dosyasıyla borçlu G. Meşrubat Pazarlama Ticaret A.Ş. aleyhine başlatılan icra takip dosyası yönünden tekrarlamıştır. Aynı Mahkemenin 2007/159 esas sayılı dosyasında görülmekte iken birleştirilen diğer davada ise, davacı T.İş Bankası A.Ş. vekili, davacı Banka tarafından Bursa 10.İcra Müdürlüğünün 2005/3581 esas sayılı dosyasıyla borçlu G. Meşrubat Pazarlama Ticaret A.Ş. aleyhine başlatılan icra takibi yönünden aynı sıra cetveline itiraz etmiştir.

Davalılar Erkan C., Bülent K., Necip K., Hüseyin A., Haluk D., Yücel H. ve Hüseyin Ç. vekili, 28.5.2007 günlü oturumda gerekçe göstermeksizin davanın reddini istemiş; diğer davalı Yalova Belediye Başkanlığı cevap dilekçesi vermediği gibi, duruşmalarda da kendisini temsil ettirmemiştir.

Yerel Mahkemece verilen ve davalı işçilerce takiplere dayanak yapılan ilamların ilişkin bulundukları davaların 15.09.2004 tarihinde ( davacı T.İş Bankası A.Ş.’nin 14.03.2005 tarihli ilk haczinden daha önce ) açılmış olduğu, bu nedenle işçi alacaklarının anılan ilk hacze iştirak etmeleri gerektiği yönündeki gerekçeye dayalı bulunan, davanın kısmen kabulüne, sıra cetvelinin iptali ile yeni bir sıra cetveli düzenlenmesine dair karar, Özel Dairece metni yukarıda bulunan ilamla bozulmuştur.

Yerel Mahkeme; işçi alacaklarına ilişkin davaların 15.09.2004 ve 11.11.2004 tarihlerinde açıldığı; ilamların esas numaralarının 2005 yılına ait olmasının, davaların önce Yalova 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmasından ve sonradan Yalova’da İş Mahkemesi kurulması üzerine 05.04.2005 tarihinde dosyaların bu mahkemeye devredilmesinden kaynaklandığı, dava tarihlerinin 2004 olması karşısında, işçi alacaklarının 2005 yılında gerçekleşen ilk hacze iştirak edebilecekleri gerekçesiyle önceki kararında direnmiştir.

Bozma ve direnme kararlarında sözü edilen işçilik alacaklarına ilişkin davaların dosyaları eldeki dava içerisinde mevcut değildir.

Bozulan önceki kararda, işçilik alacaklarına ilişkin davaların 15.09.2004 tarihinde açıldığından söz edilmiş iken; direnme kararında bu davalardan bazılarının 15.9.2004, bazılarının da 11.11.2004 tarihinde açıldığının ve ilamların esas numaralarının 2005 yılına ait olmasının, davaların önce Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmasından ve sonradan Yalova’da İş Mahkemesi kurulması üzerine 05.04.2005 tarihinde dosyaların bu mahkemeye devredilmesinden kaynaklandığının belirtilmiş ve bu şekilde, direnme kararında sadece ve ancak anılan davalara ilişkin dosyaların içeriklerinin incelenmesi suretiyle elde edilebilecek ilişkin verilere dayanılmış olması; Yerel Mahkemenin bozmadan sonra, bozma gerekçesi doğrultusunda sözkonusu dosyalar üzerinde inceleme yaptığını, direnme kararındaki detaylı açıklamaların dayandırıldığı verilerin bu incelemeyle elde edildiğini göstermektedir.

Bu durumda, temyize konu karar gerçekte bir direnme kararı değil; bozmadan esinlenilmek ve bozmada işaret edilen yönde yeni ve ayrı bir inceleme yapılmak suretiyle oluşturulmuş, farklı bir gerekçeye dayalı, yeni bir hükümdür.

Yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi görevi Hukuk Genel Kurulu’na değil, Özel Daireye ait bulunduğundan, dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklan nedenle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 19. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 17.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: