2004 SAYILI İİK MADDE 361 FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2236

K. 2013/11791

T. 28.3.2013

• İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Takip Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Üzerine Alacaklı Lehine Haciz Tesis Edildiği – Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği )

• İHALE BEDELİNİN İADESİ ( Alacaklı Cebri İcra Marifeti İle Satış Yaptırmış ve İhale Kesinleştiği/İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenebileceği Bu Aşamadan Sonra Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptaline Karar Verilmesi İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı )

• İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLEN TAPUNUN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Sonucunu Doğurmayacağı – Alacaklıya Ödenen Bu Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiği )

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İade İsteminin Anılan Davada Tartışılması Gerektiği – Mahkemece İcra Müdürlüğünün İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Yönünde Alacaklıya Gönderdiği Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m.40,361

ÖZET : Takip sırasında dava konusu taşınmaz üzerine, alacaklı lehine haciz tesis edilmiştir. Alacaklı, cebri icra marifeti ile satış yaptırmış ve ihale kesinleşmiştir. İhale bedelinin alacaklıya ödenmesi yasal ve yerindedir. Bu aşamadan sonra genel mahkeme tarafından, ihale alıcısı adına tescil edilen tapunun iptaline karar verilmiş olması, ihale bedelinin dosyaya iadesi sonucunu doğurmaz. İcra ve İflas Hukukunda paranın iadesi İİK’nun 40. ve 361. maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan bu durum her iki maddenin de uygulama alanına girmez. Alacaklıya ödenen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirir. Bir başka anlatımla paranın iadesi istemi, ihale alıcısı E. A.’nun genel mahkemede açacağı bir sebepsiz zenginleşme davasının konusunu teşkil etmekte olup, iade isteminin anılan davada tartışılması gerekmektedir. O halde mahkemece, icra müdürlüğünün ihale bedelinin dosyaya iadesi yönünde alacaklıya gönderdiği muhtıranın iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Güner tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından dava dışı borçlular aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız takibe geçilmiş, 1800 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan E Blok 2. kat, 5 nolu bağımsız bölüm, 14.06.2004 tarihli ihalede 12.750,00 TL bedelle E. A.’na satılmış, ihale kesinleşerek taşınmaz ihale alıcısı adına tescil edilmiş, ihale bedeli alacaklıya ödenmiştir.

Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.09.2008 tarih, 2008/354E.-524 K. sayılı kararı ile “Merisn Tece Köyü 1800 parselde E blok 5 nolu meskenin davalı ( E. A. ) adına kayıtlı tapusunun iptali ile önceki malik ve davacıların murisi Hakkı oğlu 1961 doğumlu Vasfi Toyoğlu adına tapuya tesciline” karar verilmiş, karar 25.02.2009 tarihinde onanmak suretiyle kesinleşmiş, ihale alıcısı da 13.04.2012 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak ödemiş olduğu ihale bedelinin alacaklıdan istenmesini talep etmiş, müdürlükçe talep kabul edilerek alacaklıya gönderilen muhtıra ile ihale bedelinin dosyaya iadesi istenmiştir.

Takip sırasında dava konusu taşınmaz üzerine, 04.12.2003 tarih ve 8119 yevmiye no ile alacaklı lehine haciz tesis edilmiştir. Alacaklı, cebri icra marifeti ile satış yaptırmış ve ihale kesinleşmiştir. İhale bedelinin alacaklıya ödenmesi yasal ve yerindedir. Bu aşamadan sonra genel mahkeme tarafından, ihale alıcısı adına tescil edilen tapunun iptaline karar verilmiş olması, ihale bedelinin dosyaya iadesi sonucunu doğurmaz. İcra ve İflas Hukukunda paranın iadesi İİK’nun 40. ve 361. maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan bu durum her iki maddenin de uygulama alanına girmez. Alacaklıya ödenen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirir. Bir başka anlatımla paranın iadesi istemi, ihale alıcısı E. A.’nun genel mahkemede açacağı bir sebepsiz zenginleşme davasının konusunu teşkil etmekte olup, iade isteminin anılan davada tartışılması gerekmektedir.

O halde mahkemece, icra müdürlüğünün ihale bedelinin dosyaya iadesi yönünde alacaklıya gönderdiği muhtıranın iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: