2004 SAYILI İİK MADDE 360 HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİLE SATIŞI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15217

K. 2013/23952

T. 25.6.2013

• MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )

• YETKİLİ MAHKEME ( Meskeniyet Şikayeti – Borçlu Tarafından Yetkili İcra Mahkemesinde Meskeniyet Şikayetinde Bulunulmuş Olup Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Yetkisizlikten Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• HACİZ İŞLEMİ ( Meskeniyet Şikayeti – İcra Müdürlüğünce Tapu Müdürlüğüne Doğrudan Haciz Müzekkeresi Yazıldığından Meskeniyet Şikayetini İnceleme Yetkisinin Haciz İşlemini Yapan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesine Ait Olduğu )

2004/m.79,363,360

ÖZET : İstem, meskeniyet şikayetine ilişkindir. Somut olayda, Bursa İcra Müdürlüğü’nün dosyasıyla ilgili olarak Eskişehir Tapu Müdürlüğüne doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığından anılan takip dosyasıyla ilgili meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu Bursa icra mahkemesine aittir. Bu durumda borçlu tarafından yetkili icra mahkemesinde meskeniyet şikayetinde bulunulmuş olup, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürdal Ergün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Satışın durdurulmasına yönelik yapılan incelemede:

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İ.İ.K.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin ( reddine ),

2- ) Meskeniyet şikayetinin incelenmesinde:

Alacaklı tarafından başlatılan takibe karşı borçlunun, haczedilen taşınmazın haline münasip evi olduğundan bahisle haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, meskeniyet iddiasını değerlendirme yetkisinin kıymet takdirinin yapıldığı ( Eskişehir ) icra dairesinin bağlı olduğu icra hukuk mahkemesine ait olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

İ.İ.K.nun 4. maddesi gereğince, takip, hangi icra dairesinden başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine dair kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde, İ.İ.K.nun 79 ve 360. maddeleri yetkiyle ilgili istisnaları düzenler.

İ.İ.K.nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen “nokta haczi” biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İ.İ.K.nun 79. maddesi hükmü uygulanamaz. Yine. haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi şikayetleri incelemede yetkilidir.

Somut olayda. Bursa 1. İcra Müdürlüğü’nün 2008/15580 E. sayılı dosyasıyla ilgili olarak Eskişehir Tapu Müdürlüğüne doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığından yukarda açıklanan maddeler ve kurallar gereğince anılan takip dosyasıyla ilgili meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu Bursa icra mahkemesine aittir. Bu durumda borçlu tarafından yetkili icra mahkemesinde meskeniyet şikayetinde bulunulmuş olup, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: