2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

2004 Sayılı İİK Madde 367

BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

 

MADDE 367 – İcra veya iflâs dairelerinin borçlunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malûmatı hakikî ve hükmî her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.

2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

11.HUKUK DAİRESİ

E. 2007/875

K. 2008/2412

T. 3.3.2008

• BANKACILIK SIRRI ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )

• BORÇLUNUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )

• TAKİP DIŞI BANKAYA TEZKERE YAZILMASI ( Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 366 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

2004 Sayılı İİK Madde 366

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

 

MADDE 366 – (Değişik madde ve başlığı: 5311 – 2.3.2005 / m.27 – Yürürlük m.30) İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılır ve onbeş gün içinde karara bağlanır.

İlgili ister ve ücretini verir veya gönderirse karar özeti en seri vasıtalarla mahalline bildirilir.

Yargıtayın icra ve iflas işlerine bakan hukuk dairesinin kararlarına karşı genel hükümlere göre direnme kararı verilebilir. Direnme kararları, Hukuk Genel Kurulunda acele işlerden sayılır.

Yargıtayın bozma kararı veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma, düzelterek veya yeniden esas hakkında vereceği kararları üzerine icra ve iflas işlerinde 40 ıncı madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır

Posted in Genel. 1 Comment »

2004 SAYILI İİK MADDE 366 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/12-194

K. 2011/272

T. 4.5.2011

• KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği – 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ON GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararının Davalıya Tebliğ Edildiği – Yasal Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 366 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1888

K. 2013/4107

T. 22.4.2013

• TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan ve Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• TİCARETİ TERK ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu – Fiili Durumun Belirlenmesi Amacıyla Sanığın Yetkilisi Olduğu Ticaret Şirketinin Kayıtlı Adresinde Ticareti Terk Edip Etmediği Yönünde Zabıta Araştırması Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• MAL BEYANNAMESİ ( Şikayet Tarihi İtibarıyla Ticari Faaliyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti İçin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden En Son Verilen Beyanname Örnekleri İstenilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 365 İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

2004 Sayılı İİK Madde 365

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

MADDE 365 – (Değişik madde ve başlığı: 5311 – 2.3.2005 / m.26 – Yürürlük m.30) İstinaf yoluna başvurma, yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikayetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikayete ilişkin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir. Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 365 İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/12-850

K. 2012/147

T. 14.3.2012

• İNKAR TAZMİNATININ KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASINA DAİR ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ YOKLUĞU ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )

• İFLAS EDEN ŞİRKETİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Tüzel Kişiliği ve Dava Ehliyeti Sona Erdiğinden Şikayet Davasının Reddedileceği )

• TÜZEL KİŞİLİĞİN VE DAVA EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Şikayetçi Borçlu Şirketin İflas Ettiği ve Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki Kaydının Silindiği – Şikayet Davasının Aktif Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 365 İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/19-751

K. 2008/738

T. 17.12.2008

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )

• YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE DİRENME KARARI ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu’na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu )

• DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAYAN YENİ BİR HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu’na Değil Özel Daireye Ait Bulunduğu ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 364 TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

2004 Sayılı İİK Madde 364

TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

 

MADDE 364 – (Değişik madde ve başlığı: 5311 – 2.3.2005 / m.25 – Yürürlük m.30) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri onbin lirayı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

 

%d blogcu bunu beğendi: