Ödeme emrinin tebliğ edilmemesi halinde borçlunun İtiraz Hakkı

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi

E: 2012/7261
K: 2013/17111
T: 06.05.2013

yargıtay 2Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip
Ödeme Emrinin Tebliğ Edilememesi
Borçlunun İtiraz Hakkı
Takibe Devam İradesi ve Uyuşmazlığın Sürdürülmesi

Özet: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde borçluya ödeme emri tebliğ edilmese bile alacaklının takibe devam iradesini ortaya koyması ve uyuşmazlığı sürdürmesi halinde; borçlunun itiraz hakkının doğduğunun kabulü gerektiği ve duruşmalara katılarak uyuşmazlığı sürdüren alacaklının takibe devam iradesini ortaya koyduğu gözetilmelidir.

(2004 s. İİK m.168,169)
(6100 s. HMK m.297/1-e)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlu adına çıkartılan örnek 10 ödeme emrinin bila tebliği iade edildiği, borçlunun ise 30.05.2011 tarihinde icra mahkemesine başvurarak itirazlarını bildirdiği, mahkemece; ‘ödeme emri tebliğ edilmediği sürece davacı için itiraz hakkı doğmayacağı’ gerekçesi ile davanın süreden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre borçluya ödeme emri tebliğ edilmese bile alacaklının takibe devam iradesini ortaya koyması ve uyuşmazlığı sürdürmesi halinde borçlunun itiraz hakkının doğduğunun kabulü gerekir. Somut olayda alacaklı duruşmalara katılarak uyuşmazlığı sürdürmüş bu şekilde takibe devam iradesini ortaya koymuştur.

O halde mahkemece, itirazın esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi gereksizdir.

Öte yandan, HMK.nın 297. Maddesinin (1). Fıkrasının (e) bendi gereğince hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

S O N U Ç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nın 428. Maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: