2004 SAYILI İİK MADDE 356 YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5726

K. 2012/23253

T. 2.7.2012

• UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi – Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği )

2004/m. 82/9,355,356

ÖZET : Dava, haczedilmezlik şikayetine ilişkindir.Adi malül olarak emekliye ayrılan uzman çavuş emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğini belirterek haczin kaldırılmasını talep etmiştir.Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyelerinin haczedilemeyeceği belirtilmiş olup emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğine dair bir düzenleme getirilmemiştir.Borçlu haciz tarihi itibari ile her ne kadar emekli ikramiyesi almaya hak kazanmamışsa da adi malûl olarak emekliye şevkinin onaylandığı ve alacaklıyla borç ilişkisinin henüz sonlanmadığı dikkate alındığında yukarda açıklandığı üzere emekli ikramiyesinin haczinin mümkündür.

Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Bilge Kağan Tarım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : 2004 Sayılı İ.İ.K.nun 82/9 maddesine göre “Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri.

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri.”haczedilemez

Yine kural olarak iki kişi arasında mevcut olan bir hukuki ilişkiye ( temele ) dayanan, henüz doğmamış olmakla birlikte ilerde doğması muhtemel bulunan alacaklara müstakbel alacak denir. Müstakbel ( beklenen ) yada doğacak alacaklar için haciz ihbarı yada haciz yazısı gönderilebilmesi, üçüncü kişiyle borçlu arasında süregelen bir hukuki ilişkinin varlığına bağlıdır. Hukuki münasebetin varlığı ve bu ilişki sebebiyle borçluya ödenecek ve devamlılık arzeden bir alacağın bulunduğu hallerde, üçüncü kişiye haciz yazısı gönderilebilir. Müstakbel ( beklenen ) bir alacaktan bahsedilebilmesi için, bir hukuki ilişkinin ( temelin ) mevcut olması, bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın cinsinin ve borçlunun ( olayda borçlunun çalıştığı kurumun ) belli olması yeterlidir. Alacağın miktarının belli olup olmaması veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin bulunması önemli değildir. İşçiler ve memurların işveren nezdinde işleyecek ücret alacakları, müstakbel alacaklara örnek olarak gösterilebilir ( Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı-sh 428 vd .. ). Kanun, ücret hacizlerinde, bu anlamdaki müstakbel alacakların haczedilebileceğini açıkça kabul etmektedir ( İ.İ.K. 83,355,356. ).

Bu durumda borçlunun çalıştığı kurumdan ileride emekli olması halinde alacağı emekli ikramiyesine haciz konulabilir.

Somut olayda borçlu K.K.K.lığı 3.0r. Hrk. Kur. Bşk K lığı emrinde uzman çavuş olarak çalıştığını ve adi malûl olarak emekliye şevkinin onaylandığını, icra müdürlüğünün SGK. ya müzekkere yazarak emekli olması halinde emekli alacağına haciz koyduğunu oysa İ.İ.K.nun 82/9. maddesi uyarınca emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğini belirterek haczin kaldırılmasını istemiştir.

İ.İ.K.nun 82/9 maddesinde memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyelerinin haczedilemeyeceği belirtilmiş olup emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğine dair bir düzenleme getirilmemiştir. Borçlu haciz tarihi itibari ile her ne kadar emekli ikramiyesi almaya hak kazanmamışsa da adi malûl olarak emekliye şevkinin onaylandığı ve alacaklıyla borç ilişkisinin henüz sonlanmadığı dikkate alındığında yukarda açıklandığı üzere emekli ikramiyesinin haczinin mümkündür.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: