2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

2004 Sayılı İİK Madde 357

CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

MADDE 357 – İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.

2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2001/13427

K. 2001/14235

T. 13.11.2001

• YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE UYMAMAK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

• GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

• 442 SAYILI YASA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

2004/m.126,114,357

442/m.36

765/m.230,526

ÖZET : Köy muhtarı olan sanığın, icra müdürlüğünün taşınmaz satış ilanını yöntemine uygun olarak gerçekleştirmeme eyleminin, İİK. m. 126 /son, 114/2, 357 ve 442. sayılı yasanın 36/1. maddeleri karşısında görevi savsama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında TCK.nun 526/1. maddesiyle hüküm kurulması hatalıdır. Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 356 YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

2004 Sayılı İİK Madde 356

YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

MADDE 356 – Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya âmir hakkında istenecek malûmatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.

2004 SAYILI İİK MADDE 356 YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5726

K. 2012/23253

T. 2.7.2012

• UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi – Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 356 YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/12-703

K. 2013/214

T. 6.2.2013

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İcra Müdürlüklerinin Verdikleri Kararlardan Kendiliklerinden Dönerek Yeni Bir Karar Vermelerinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı )

• KİRA BEDELİNİN SENETLE ÖDENMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet – Talep Tarihi İtibariyle Ödenmeyen ve Ödenecek Olan Senetlerin Tesbit Edilip Oluşacak Sonuca Göre İcra Dosyasına Bedellerinin Ödenip Ödenmeyeceği Konusunda Bir Karar Vermek Gerektiği )

• İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN KARARINDAN DÖNMESİ ( İcra Müdürlüğü İşlemini Şikayet – İcra Müdürünün Kiracı Şirket Hakkında Haciz Uygulanması Kararı Verdikten Sonra İtiraz Üzerine Yapılan Haciz İşlemlerinin Kaldırılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 355 MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

2004 sayılı İİK madde 355

HUSUSİ HÜKÜMLER

MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

MADDE 355 – Devlet işlerinde veya hususî müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK Madde 355 MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7201

K. 2012/24154

T. 10.7.2012

• MAAŞ VE ÜCRET HACZİ (İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı – Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gereği/Maaş Haczine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )

• MAAŞ HACZİNDE HACİZ YAZISININ YETERLİ OLMASI (İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı – Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gerektiği/Maaş ve Ücret Haczi )

• HACİZ İHBARNAMESİ (Dava Konusu İcra Müdürlüğü’nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 355 MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5726

K. 2012/23253

T. 2.7.2012

• UZMAN ÇAVUŞUN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Uzman Çavuşun Adi Malül Olarak Emekliye Ayrıldığı – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu – Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )

• EMEKLİ İKRAMİYESİ HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Şikayetin Reddi – Adi Malül Olarak Emekliye Ayrılma/Borç İlişkisini Devam Ettiği ) Read the rest of this entry »

Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması

T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu
E: 2012/7-1404
K:2012/1872
T: 25.12.2012

yargıtay 2Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması
· Lehe Kanunun Belirlenmesi
· İnfaza İlişkin Normlar
· Karma Uygulama
· Adli Para Cezasının Ödenmemesi Hali

Özet: Lehe kanun tespit edilirken, sabit kabul edilen Somut olaya her iki kanunun ilgili tüm hükümleri birbirlerine karıştırılmaksızın uygulanmak suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenerek karşılaştırılması, bu karşılaştırmada hükmün tesisi aşamasında uygulanması gereken normlar ile infaza ilişkin normların birlikte değil, ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. İnfaz sırasında, hükmedilen para cezalarının ödenmemesi ihtimalinde sanığın kaç gün hapsedileceğim hesaplamak, lehe olan kanunun tespiti aşamasında yerinde olmayacak, adli para cezasının ödenmeyeceği peşin kanısıyla hareket etmek, ödeme ihtimalinde bazen sanığı daha fazla miktarda ödeme yapmaya zorlama sonucunu doğuracaktır. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: